Tuusula: terveys- ja vanhuspalveluiden muutos sujuvuuden ja taloudellisuuden kehittämiseksi

NHG analysoi ensimmäisessä vaiheessa kunnan koko sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa sujuvuuden ja taloudellisuuden kannalta. Tilojen toimivuudesta laadittiin arvio yhdessä arkkitehdin kanssa. Tuloksena syntyi muutossuunnitelma perusterveydenhuollon organisoitumisesta, vanhuspalveluiden palvelurakenteen uudistussuunnitelma ja prosesseihin ja eri toimijoiden välisiin synergioihin perustuva huonetilaohjelma uudelle terveyskeskukselle.

Muutoksen toteuttamisvaiheen yhtenä osana NHG osallistui Tuusulaan kunnan Hyvinvointipalvelukeskuksen suunnitteluun ja sen toteutuksen kilpailutukseen. Hyvinvointipalvelukeskuksen tavoitteena on tukea ikäihmisten omaehtoista asumista ja ennaltaehkäistä ikärakenteen muutoksesta kunnalle aiheutuvia kustannuksia. NHG osallistui palveluntuotannon konseptointiin, maankäytön ja kaavoituksen arviointiin sekä ikäihmisille suunnattujen asumismuotojen suunnitteluun.

Hyvinvointipalvelukeskuksen konseptin suunnittelu sisälsi esimerkiksi toimijoiden määrittelyn, markkinavuoropuhelun ja hankinnan suunnittelun. Hankinnan toteutusvaiheessa Hyvinvointipalvelukeskukselle haettiin kokonaistoteuttajaa, joka vastasi konseptiin kuuluvien asuntojen rakentamisesta ja rahoittamisesta sekä palveluiden tuottamisesta. Hankinta toteutettiin neuvottelumenettelyä käyttäen. NHG:n osuus hankkeessa käsitti teknisen markkinavuoropuhelun, hankintakriteerien määrittämisen, osallistumishakemusten käsittelyn, neuvottelut valittujen konsortioiden kanssa, lopullisen tarjouspyynnön laatimisen, tarjousten käsittelyn ja hankintapäätösehdotuksen laatimisen Tuusulan kunnanhallitukselle.

NHG myös tuki Tuusulan kuntaa sopimusneuvotteluissa. NHG toimi Tuusulan edustajana ja neuvotteli konsortion kanssa muiden asiantuntijoiden avustuksella.

Kilpailun voittanut konsortio tuottaa Tuusulan kuntaan satoja esteettömiä ja ikäihmisten tarpeiden mukaan muunneltavia asuntoja, ryhmäkotiasumista ja omaehtoista elämistä tukevia palveluita. Hyvinvointipalvelukeskuksen toteutus on osa laajempaa aluekehitystä koko Tuusulan kunnan alueella.

Hanke toteutettiin yhteistyössä PTCS Services Oy:n kanssa.