Alueellinen yhteistyö ja hyvinvointialueet

Yhteyshenkilö:

Alueellinen kehitys jatkuu ja laajenee tulevien hyvinvointialueiden myötä. Järjestäjän, palveluntuotannon ja muiden toimijoiden keskinäisen roolituksen tulee palvella yhteisiä alueellisia tavoitteita.

Merkittäviä kysymyksiä alueelliseen yhteistyöhön voivat olla mm. järjestäjänäkökulman vahvistaminen, palvelutuotannon organisointi, talouden ja tukipalveluiden tarkoituksenmukainen kehittäminen sekä ICT-kysymykset, ennen kaikkea tietojohtamisen toimintamallien rakentaminen. NHG:ltä alueelliset kehityshankkeet ja tulevat hyvinvointialueet saavat avukseen laaja-alaisen kokemuksen ja tutkimuspohjan yhteistyön rakentamiseen.

Yhteyshenkilö:

Olli Tolkki

Johtaja, myynti ja asiakkuudet
olli.tolkki@nhg.fi / 0400 339 195

Pirkanmaan liitto valitsi NHG:n kumppanikseen kehittämään maakunnan sote-palvelujen ohjausmalleja. Yhteisen kehitystyön päätavoitteina oli kuvata ja jäsentää maakunnan ohjauskokonaisuus sekä selvittää miten palvelutuotannon ohjaus voidaan toteuttaa vaikuttavuusperusteisesti.

NHG toimi kehitystyön fasilitaattorina vastaten neljän laajan työpajan valmistelusta, fasilitoinnista ja johtopäätöksien koostamisesta. Suuren osallistujajoukon työpajoissa hyödynnettiin digitaalisia fasilitoinnin työkaluja, jotta keskustelu ja työskentely pystyttiin käymään sujuvasti. Työpajojen valmistelevana pohjatyönä tehtiin valituista painopisteistä esiselvitys, mm. luotiin tilannekuva vaikuttavuusperusteisen ohjauksen soveltamiseen Suomessa ja Euroopassa ml. case-esimerkit aiheesta.

Yhteistyön lopputuloksena Pirkanmaan liitolle syntyi kokonaiskuva maakunnan ohjauskokonaisuudesta, ymmärrys ja hahmotelmat keinoista yhdistää vaikuttavuusperusteisuus palvelutuotannon ohjaukseen sekä alustava suunnitelma etenemiselle tarkemmin mallinnetuissa asiakasryhmissä.

Projektissa suunniteltiin ja toimeenpantiin Keski-Uudenmaan palvelusetelikokeilun kannustinpalkkiomalli. Mallin tavoitteena oli ohjata avopalveluiden tuottajia toimimaan asiakkaiden ja hoitoketjujen näkökulmasta optimaalisella tavalla sekä tukea panostuksia ennaltaehkäisyyn.

Projektissa laskettiin ensin kunta-, ikäryhmä ja palvelutarvepohjaiset kapitaatiot, jotka kannustavat haasteellisten väestöryhmien hoitamiseen ja aktivointiin. Tämän jälkeen rakennettiin kannustinpalkkiomalli, jossa mitataan palvelun laatua, vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta ns. triple aim -mallin mukaisesti.

Malli otettiin käyttöön valinnanvapauskokeilussa ja sen todettiin ohjaavan tuottajia oikeaan suuntaan. Malli myös kannustaa tuottajia jatkuvaan kehittämiseen ja yhteistyöhön muiden toimijoiden kanssa.

Keski-Uudenmaan kunnat muodostivat sote-kuntayhtymän järjestämään sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut alueellaan, myöhemmin kuntayhtymälle siirretään myös palveluiden tuotanto. Autoimme kuntayhtymän ICT-valmistelua laatimaan tiekartan kuntayhtymän tietohallinnon järjestämiseen, tietojärjestelmäkokonaisuuden haltuunottoon ja palvelutuotannon muutosten tukemiseen.

Tiekartta laadittiin yhdessä kuntayhtymän ICT-valmisteluryhmän kanssa. Projektin aikana haastateltiin palveluntuotannon valmisteluryhmien vetäjiä, kansallisten hankkeiden ja maakuntavalmistelun henkilöitä ja vedettiin havainnot ja valmistelu yhteen ja keskusteltiin laajan foorumin toimesta.

Yhteistyön tuloksena kuntayhtymällä oli aiempaa parempi käsitys kuntayhtymän perustamiseen liittyvistä tietohallinnon ja tietojärjestelmien muutostarpeista sekä palveluntuotannon ICT-tarpeista ja näihin liittyvästä priorisoinnista ja aikataulutuksesta.

Ennen kuin Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite aloitti toimintansa, alueen talous- ja toimintatiedot kerättiin yhteen järjestelmään. Uudelle organisaatiolle luotiin laskentasäännöt peruspalveluiden kuntalaskutukselle ja ratkaisu toiminnan ja talouden yhdistävän raportoinnin saamiseksi.

Raportointi toteutettiin Numerus-ratkaisulla. Numerus raportoi Soiten tuottamien peruspalvelujen tiedot kunnittain ja organisaatiosta riippumatta. Tiedot yhdistetään Numerukseen kirjanpidosta ja muista lähdejärjestelmistä.

Vuoden 2017 aikana Numerus on ollut pääasiallinen ratkaisu Soiten peruspalvelujen jäsenkuntalaskutukselle. Numerus toimii tällä hetkellä yhtenä Soiten talouden ja toiminnan tiedot yhdistävänä järjestelmänä. Lisäksi Soiteen tuotetaan vuosittainen tilinpäätösanalyysi, jossa palveluita verrataan muihin kuntiin.

NHG toimii Etelä-Karjalan lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman projektipäällikkönä. Muutosohjelma (LAPE) on yksi hallituksen kärkihankkeista, jonka tavoitteena on parantaa lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia.

Projektipäällikön roolissa NHG vastaa koko hankkeen ohjauksesta ja suunnitelmallisesta etenemisestä, koordinoinnista, toimijoiden verkostoimisesta, muutoksen johtamisesta sekä Etelä-Karjalan hankehenkilöstön päivittäisestä tuesta.

Lape-muutosohjelman työpajatyöskentelyn ansiosta Eksoten poikkihallinnollinen yhteistyö on lisääntynyt ja yhteistyöverkostot ovat laajentuneet. Lisäksi asiakasosallisuutta on vahvistettu, minkä lisäksi lapsi- ja perhetyön työskentelytavat ovat uudistuneet.