Konsulttjänster

Kontakt:

NHG:s konsulttjänster stödjer våra kunder både i det operativa utvecklingsarbetet och i övergripande strategiska projekt. Vi har en lång erfarenhet av samarbete med både offentliga och privata aktörer.

Strategiarbete

NHG har under de senaste åren varit delaktig i alla större företagsaffärer i Finland. Förutom vårt kunnande inom Commercial due diligence har vi också haft ett antal strategiuppdrag för nedanstående tjänsteleverantörer samt kapital- och fastighetsinvesterare. Inom offentlig sektor hjälper vi beställarorganisationer att utveckla styrning och produktion så att det motsvarar samhällets förväntningar och de medel som står till förfogande.

Operativ utveckling

Inom operativ utveckling har NHG byggt upp kompetens och erfarenhet inom utveckling av tjänsteutbud, produktivitet och processer. Vi arbetar bland annat med prediktion av patientflöden, kapacitetshantering och resursplanering, optimering av vårdkedjor, produktivitetsutveckling inom hemsjukvården samt utveckling av ledningssystem. Vi exemplifierar på ett konkret sätt med fungerande internationella modeller, sparrar, och hjälper till med genomförande av förändring.

Kontakt:

Vesa Komssi

Executive Vice President
vesa.komssi@nhg.fi / +358 50 3317 978

Ambitionen med projektet var att göra en bedömning av äldreomsorgen, dess tjänstestruktur och utvecklingsbehov, samt att på basen av denna ge ett förslag på en verksamhetsmodell som skapar värde och är produktiv.

Under projektet intervjuades nyckelpersoner inom äldreomsorgen, data, statistik och annan information samlades in och analyserades. Genom att involvera nyckelpersoner och ledning togs alternativa verksamhetsmodeller fram.

Resultatet blev en långsiktig strategi för äldreomsorgen för åren 2015–2025, dels inkluderande nya tjänster och verksamhetsmodeller, dels inkluderande utvecklingsförslag för existerande verksamhet.

På Tammerfors universitetssjukhus (Tays) utförs varje år ca. 10 miljoner stödtjänståtgärder. I verksamheterna beställer personalen ofta stödtjänster manuellt, med mycket pappersexercis,och med olika beställningssystem utvecklade av producenter, vilket inte är ändamålsenligt i en hektisk sjukhusmiljö.

Kaufmann, NHG:s tjänstedesignenhet, planerade och levererade en mobilapp, Paketti (finska för paket), till Tays. Med mobilappen är det möjligt att sköta alla beställningar i en applikation. Personalens tid frigörs, då sjuksköterskorna då kan göra rutinbeställningar på stående fot. Genom användarorienterad utveckling säkertställs att tjänsten motsvarar användarnas behov.

Tjänsten skapades med hjälp av tvåveckors sprinter, och processen stöddes av en styrgrupp som samlades månatligen, samt av en samordnande strategigrupp som samldes två gånger om året. Idag används Paketti-applikationen på Tays centralsjukhus, på Coxa-enheten samt på Hjärtsjukhuset.

Projektets mål var att förbättra arbetsfördelningen mellan olika personalklategorier på vårdcentralerna i staden, och därmed göra versaamheten mer patientcentrerad och effektiv.

Projektet tog fram ett akut-team med sex sjuksköterskor och tre läkare för brådskande ärenden. På detta sätt kunde både sjuksköterskornas och läkarnas kompetens användas effektivare, och produktiviteten steg med upp till 40 %.

Verksamhetsmodellen har sedan vidareutvecklats och tagits i bruk även på stadens andra vårdcentraler.

NHG gjorde en kommersiell due diligence över den finska vård- och omsorgsmarknaden på uppdrag av ett internationellt investmentbolag där föremålet för granskningen var ett större vårdproduktionsföretag. Analysen inkluderade en detaljerad utvärdering av olika segment, strukturen och och om hälso- och sjukvårdsreformens inverkan på branschen i Finland.

Analysen inkluderade också att mot bakgrund av marknadsundersökningen göra en bedömning av ifrågavarande vårdproducents omsättnings- och lönsamhetspotential.   Mer specifikt innehöll uppdraget en segmentspecifik analys angående marknadens storlek, struktur, dynamik, tillväxtfaktorer, trender och en analys av konkurrenssituationen, samt en tillväxtprognos baserad på ovanstående.

Utredningenlevererade även en regionspecifik kapitationsberäkning baserad på kommunspecifika driftskostander för vårdcentraler och omsorg.