Forskning

Kontakt:

Föregångare anammar snabbt nya forskningsresultat, men är också med och tar fram nya. Nordic Healthcare Groups forskningstjänster levererar de senaste tillämpbara forskningsresultaten, metoderna och kompetenserna.  

NHG:s forskningsverksamhet bedrivs tillsammans med våra kunder och producerar information om olika verksamhetsmodeller. Vi genomför även skräddarsydda forskningsprojekt, där vi utnyttjar beprövade metoder för att lösa kundens specifika problem.

Målet med vår forskningsverksamhet är att publicera nya resultat och sprida dessa. Vi använder oss av dessa resultat för att stödja både offentliga organisationer på statlig, regional och kommunal nivå samt privata aktörer.

NHG:s forskarteam har både kompetens inom både kvantitativa- och kvalitativa forskningsmetoder, och branschspecifik kunskap. Vårt partnernätverk omfattar universitet och forskningsinstitut världen över.

Kontakt:

Riikka-Leena Leskelä D.Sc. (Tech.)

Research Director
riikka-leena.leskela@nhg.fi

I forskningsprojektet skapades en algoritm som använder prediktiv analys till att förutspå kunders övergång från hemvård till äldreboende 6-12 månader i förväg.

Algoritmen utnyttjar RAI-systemets utvärderingsprotokoll, som beskriver funktionsförmågan och hälsotillståndet hos äldre inom hemvården. Av hundratals olika RAI-variabler identifierades genom statistiska regressioner de variabler som tillsammans med högst precision förutspår övergången till 24-timmars äldreboende.

Algoritmen  ger information med hög tillförlitlighet och den är integrerad med RAI-systemet. Informationen som algoritmen producerar hjälper hemvården att planera och rikta förebyggande tjänster till de äldre som har det största behovet. Med riktade tjänster är det möjligt att hjälpa äldre att bo hemma längre tid, höja deras livskvalitet och samtidigt frigöra resurser inom äldreomsorgen i sin helhet.

Länk till RAIsoft nyheten