Forskning

Kontakt:

Föregångare anammar snabbt nya forskningsresultat, men är också med och tar fram nya. Nordic Healthcare Groups forskningstjänster levererar de senaste tillämpbara forskningsresultaten, metoderna och kompetenserna.  

NHG:s forskningsverksamhet bedrivs tillsammans med våra kunder och producerar information om olika verksamhetsmodeller. Vi genomför även skräddarsydda forskningsprojekt, där vi utnyttjar beprövade metoder för att lösa kundens specifika problem.

Målet med vår forskningsverksamhet är att publicera nya resultat och sprida dessa. Vi använder oss av dessa resultat för att stödja både offentliga organisationer på statlig, regional och kommunal nivå samt privata aktörer.

NHG:s forskarteam har både kompetens inom både kvantitativa- och kvalitativa forskningsmetoder, och branschspecifik kunskap. Vårt partnernätverk omfattar universitet och forskningsinstitut världen över.

Kontakt:

Riikka-Leena Leskelä D.Sc. (Tech.)

Research Director, Senior Partner
riikka-leena.leskela@nhg.fi / +358 50 410 0737

I forskningsprojektet skapades en algoritm som använder prediktiv analys till att förutspå kunders övergång från hemvård till äldreboende 6-12 månader i förväg.

Algoritmen utnyttjar RAI-systemets utvärderingsprotokoll, som beskriver funktionsförmågan och hälsotillståndet hos äldre inom hemvården. Av hundratals olika RAI-variabler identifierades genom statistiska regressioner de variabler som tillsammans med högst precision förutspår övergången till 24-timmars äldreboende.

Algoritmen  ger information med hög tillförlitlighet och den är integrerad med RAI-systemet. Informationen som algoritmen producerar hjälper hemvården att planera och rikta förebyggande tjänster till de äldre som har det största behovet. Med riktade tjänster är det möjligt att hjälpa äldre att bo hemma längre tid, höja deras livskvalitet och samtidigt frigöra resurser inom äldreomsorgen i sin helhet.

Länk till RAIsoft nyheten

Hiltunen A-M, Hörhammer I, Silander K, Kaikuluoma J. & Linna M. (2019) Integrating health service delivery for geriatric patients after hospital admission—A register study on the outcomes and costs. Health Services Management Research Volume: 33 issue: 1, page(s): 24-32. doi: 10.1177/0951484819887668.

Leskelä RL, Hovi H, Pennanen P, Nuutinen M, Pikkujämsä S, Mikkola H. (2018) Mitä taustatekijöitä tulisi huomioida sote-keskuksen kapitaatiokorvauksen riskivakioinnissa? Suomen Lääkärilehti 73(23):1494-1501. https://www.laakarilehti.fi/tieteessa/alkuperaistutkimukset/sote-keskuksen-kapitaatiokorvauksen-maarittelymita-taustatekijoita-tulisi-ottaa-huomioon/

Torkki P, Leskelä RL, Linna M, Mäklin S, Mecklin JP, Bono P, Kataja V, Karjalainen S. (2018) Cancer costs and outcomes for common cancer sites in the Finnish population 2009-2014. Acta Oncologica 57(7):983-8. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0284186X.2018.1438656

Torkki P, Leskelä RL, Linna M, Mäklin S, Mecklin JP, Bono P, Kataja V, Karjalainen S. (2018) Cancer costs and outcomes in the Finnish population 2004-2014. Acta Oncologica 57(2):297–303. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0284186X.2017.1343495

Uimonen T, Leskelä RL, Koukkula L, Siukosaari P, Kärkkäinen S, Mikkola H, Virta L. (2017) Hampaan juurihoidon jaksot ja kustannukset – julkista ja yksityissektoria vertaileva rekisteritutkimus. Hammaslääkärilehti 14:24-19

Leskelä RL, Uimonen T, Virta L, Pikkujämsä S, Kopperoinen T, Mikkola H. (2017) Peruspalvelujen käyttö ja kustannukset pitkäaikaissairailla – Julkisten, yksityisten ja työterveyshuollon palvelujen vertailu. Suomen Lääkärilehti 72(6):355–9.

Haahtela T, Herse F, Karjalainen J, Klaukka T, Linna M, Leskelä RL, Selroos O, Reissell E. (2017) Case Finland: improving asthma care resulted in major cost savings in 1987 – 2013. J Allergy Clin Immunol 139(2):408–14. https://www.jacionline.org/article/S0091-6749(16)31448-8/fulltext

Leskelä RL, Komssi V, Sandström S, Mikkola H, Ahola E, Pikkujämsä S, Olli SL, Haverinen A, Ylitalo-Katajisto K, Huurre E. (2016) Eri rahoituskanavien rooli oululaisten sosiaali- ja terveyspalveluissa. Suomen Lääkärilehti 71(11):809–15.

Torkki, P., Leskelä, R., Maksimainen, A., Niemelä, P., Koukkula, L., Torvinen, A., Mulari, M., Välimaa, N., Rimpelä, M. (2016) Sote-palveluiden kehittämis- ja säästöpotentiaalin arviointi. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 42/2016. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-295-1

Herse, F., Kiljander, T., Lehtimäki, L. (2015) Annual costs of chronic obstructive pulmonary disease in Finland during 1996 – 2006 and a prediction model for 2007 – 2030. Primary Care Respiratory Medicine 25: 1-6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4532152/pdf/npjpcrm201515.pdf

Torkki P, Leskelä RL, Rytkönen A, Rosala E, Mecklin JP (2015) Syövän hoidon kustannusten kehitys 2008-2013 Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä. Duodecim 131:2367–73. https://www.duodecim-aikakauskirja.fi/api/pdf/duo12890

Groop, J. (2014) Miten vastata kotihoidon kasvavaan kysyntään? Ikääntyneen väestön palvelut: käyttö, kustannukset, vaikuttavuus ja rahoitus -projektin julkaisu Nro 1. Suomen Kuntaliitto. http://shop.kuntaliitto.fi/download.php?filename=uploads/kotihoito_groop_ebook.pdf

Leskelä, RL. (2012) Itsehoitolääkinnän taloudelliset vaikutukset ja itsehoidon institutionaalinen toimintaympäristö. Lääketeollisuus ry. http://www.laaketeollisuus.fi/sites/default/files/attachments/laaketeoll_itsehoitoraportt_id_24646.pdf

Herse F & Reissell E. (2011) The annual costs associated with human papillomavirus types 6, 11, 16, and 18 infections in Finland. Scand J Infect Dis, 43(3):209-15

Herse F, Tamminen N, Rinta S, Bengtström M, Reissell E. (2011) Masennus tulee yhteiskunnalle kalliiksi. Suomen Lääkärilehti, 66(14): 1184-85.

Reissell, F. Herse, J. Väänänen, J. Karjalainen, T.Haahtela (2010)  Astman hinta Suomessa 1987-2005 – pitkäaikaissairauden hoidon kustannukset ja taloudelliset hyödyt.  Suomen Lääkärilehti, 65:811-816.

NHG personnel publications under other affiliation

Hynninen, Y., Linna, M., & Vilkkumaa, E. (2019) Value of genetic testing in the prevention of coronary heart disease events. PLoS ONE, 14(1), e0210010. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6333335/pdf/pone.0210010.pdf

Kämäräinen, V., Peltokorpi, A., Torkki, P., Tallbacka, K. (2016) Measuring healthcare productivity – from unit to system level. International Journal of Health Care Quality Assurance, 29(3): 288 – 299

Lillrank, P., Chaudhuri, A. & Torkki, P. (2015) Economies of scale in cardiac surgery. J Hosp Adm. 4(2):78.

Peltokorpi, A., Torkki, P. Kämäräinen, V., Hynynen, M. (2009) Improving economic efficiency of operating rooms: production planning approach. International Journal of Services and Standards, 5(3): 199-213

Leskelä, RL., Kinnunen, M. & Haavisto, E. (2020). Keskittämisen käytännön vaikutuksia ei ole arvioitu. Näkökulma. Lääkärilehti. 17.1.2020 3/2020 vsk 75 s. 112 – 113.

Tupala, T., Halminen, O., Leskelä, RL., Niemelä, P., Peltonen, E., Hiltunen, AM., Kaarnasaari, A. & Linna, M. (2020) IKÄPIHA – ikäihmisten pitkäaikaispalvelujen harmonisointi maakunnissa. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2020:2.

Pitkänen, L., Torkki, P., Tolkki, H., Valtakari, M. & Leskelä, RL (2020). Reittiopas vaikuttavuuteen: Vaikuttavuusperustainen ohjaus sote- ja työllisyyspalveluissa. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2020:1

Piirainen, KA.; Järvelin, A-M; Koskela, H; Lamminkoski, H; Halme, K; Laasonen, V; Talvitie, J; Manu, S; Ranta, T; Haavisto, I; Rissanen, A; Leskelä, R-L. (2019) Toimintamalleja sosiaali- ja terveysalan tutkimuksen, kehittämisen ja innovaatiotoiminnan edistämiseen. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2019:55. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-784-0

Leskelä, RL., Haavisto, I., Jääskeläinen, A., Helander, N., Sillanpää, V., Laasonen, V., Ranta, T., Torkki, P. (2019) Tietojohtaminen ja sen kehittäminen: tietojohtamisen arviointimalli ja suosituksia maakuntavalmistelun pohjalta. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2019:42. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161659/42_19_Tulevaisuuden_tietojohtaminen.pdf?sequence=4&isAllowed=y

Ranta, T., Laasonen, V., Manu, S., Leskelä, RL., Rissanen, A., Uusikylä, P., Tala, J. (2019) Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun tuki. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2019:29. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161518/Maakunta_ja_soteuudistuksen_valmistelun_tuki.pdf

Valtakari, M., Ranta, T., Laasonen, V., Manu, S., Leskelä, RL., Rauhamaa, H., Uusikylä, P., Vauhkonen, T. (2018) Yhteistyörakenteet pitkäaikaistyöttömien, pitkäaikaissairaiden ja maahanmuuttajien palveluissa. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 32/2018. http://tietokayttoon.fi/julkaisut/raportti?pubid=URN:ISBN:978-952-287-536-5

Leskelä, RL., Rissanen, A., Tolkki, H., Valtakari, M., Uusikylä, P., Ranta, T. (2018) Maakunnan ohjausmallit. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 33/2018. http://tietokayttoon.fi/julkaisut/raportti?pubid=URN:ISBN:978-952-287-537-2

Malmström, T., Leskelä, RL., Lindh, M., Kajova, M., Niemelä, P., Rissanen, A., Salmisaari, T. (2018) Kuntoutusjärjestelmän kokonaisuudistus – tieto muutostyön tukena. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 7/2018. http://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=24702

Tupala, T., Leskelä, RL., Kaarnasaari, A., Kajova, M., Kyrö, R., Peltokorpi, A., Määttä, O. (2018) Maakuntien ja kuntien yhteistyö ikääntyneiden ja erityisryhmien asumisessa ja asumispalveluissa. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 18/2018. http://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=25802

Groop J, Hakala AM, Ikonen M, Janhunen E, Jokela L, Juntunen K, Kaarnasaari A, Leskelä RL, Manninen S, Mulari M, Mäkelä M, Paltamaa J, Pikkarainen J, Tammi EL, Taskinen H, Tiikkainen P (2018) Kukoistava kotihoito on tahdon asia! Ikäihmisten kotona pärjäämisen tuen uudistus Keski-Suomessa. Ikäihmisten ja omaishoidon kärkihankkeen loppuraportti. http://www.ks2021.fi/wp-content/uploads/2018/10/Kukoistava-kotihoito-on-tahdon-asia.pdf

Torkki, P., Leskelä, RL., Linna, M., Torvinen, A., Klemola, K., Sinivuori, K., Larsio, A., Hörhammer, I. (2017) Ehdotus sosiaali- ja terveyspalveluiden uudeksi mittaristoksi. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 36/2017. http://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=18701

Ranta, T., Manu, S., Laasonen, V., Uusikylä, P., Leskelä, RL. (2017) Kohti uusia maakuntia: Sote- ja maakuntauudistuksen toimeenpanon esivalmisteluvaiheen yhteenveto. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 74/2017. http://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=23001

Leskelä, RL., Silander, K., Pennanen, P., Turpeenniemi-Hujanen, T., Klintrup, K., Lehtinen, T., Kellokumpu-Lehtinen, PL., Minn, H., Tyynelä-Korhonen, K., Kolhonen, V., Saarto, T., Mattson, J., Bono, P. (2016) Vertaiskehittäminen – keino kehittää syöpätautien hoitokäytäntöjä ja resursointia yliopistosairaaloissa. Suomen Lääkärilehti 71(5):325–34.

Leskelä, RL., Herse, F., Torkki, P., Laine, J., Vilkuna, T., Raatikainen, T. (2016) Analysis of the adoption of new health technology: The case of Dupuytren’s disease. Int J Healthcare Tech and Management, 15(3):210–27.

Leskelä RL. (2016) Sote ei uudistu ilman tietoa ja johtamista. Kuntalehti 12/2016:35.

Leskelä RL, Silander K, Komssi V, Koukkula L, Soppela J, Lehtonen L. (2015) Paljon erikoissairaanhoidon palveluita käyttävät potilaat. Suomen Lääkärilehti 70(43):2865–72.

Leskelä, RL., Schmidt, M., Hirsso, P., Kettunen, R., Tähtinen, T. (2013) Antikoagulaatiohoidon toteutuminen Oulun kaupungin avoterveydenhuollossa. Suomen Lääkärilehti 68(20):1481–5. https://www.laakarilehti.fi/tieteessa/alkuperaistutkimukset/antikoagulaatiohoidon-toteutuminen-oulun-kaupungin-avoterveydenhuollossa/

Leskelä RL, Komssi V, Sandström S, Pikkujämsä S, Haverinen A, Olli SL, Ylitalo-Katajisto K (2013) Paljon sosiaali- ja terveyspalveluita käyttävät asukkaat Oulussa. Suomen Lääkärilehti 68(48):3163–9.

Pitkänen, L., Torkki, P., Knaapi, K., Rahiala, E., Lahdenne, P., Kallio, P. & Sillanpää K. (2012) Lapsipotilaan läpimenoaika – laatua ja tehoa päivystyspoliklinikalle. Suomen lääkärilehti 16:1250-1254

NHG personnel publications under other affiliation

Silander, K., Torkki, P., Peltokorpi, A., Tarkkanen, M., Lepäntalo, A., Mattson, J. ym. (2019) Comparing modular and personal service delivery in specialised outpatient care: A survey of haematology and oncology patient preferences. Health Service Management Research, Aug 12, 2019. https://doi.org/10.1177%2F0951484819868681

Silander, K., Torkki, P., Peltokorpi, A., Lepäntalo, A.,Tarkkanen, M., Bono, P. & Kaila M. (2018). Modularising outpatient care delivery: A mixed methods case study at a Finnish University Hospital. Health Services Management Research. 31(4), 195-204

Silander, K., Torkki, P. & Kaila, M. (2018) Kuin Legoilla rakentaisi – modularisaatio sotessa. Suomen lääkärilehti 17:1055-58.

Chen, A., Lillrank, P., Tenhunen, H., Peltokorpi, A., Torkki, P., Heinonen, S. & Stefanovic V. (2018) Context-based patient choice management in healthcare. International Journal of Health Care Quality Assurance 31:52-68

Pamilo, KJ., Torkki, P., Peltola, M., Pesola, M., Remes, V. & Paloneva, J. (2018) Fast-tracking for total knee replacement reduces use of institutional care without compromising quality. Acta Orthop. 89(2):184-189

Malmström, T., Harjola, V-P., Torkki, P., Kumpulainen, S., Malmström, R. (2017) Triage quality control is missing tools – a new observation technique for ED quality improvement. International Journal for Quality in Health Care, 29(2):295-300. https://academic.oup.com/intqhc/article/29/2/295/3045903

Silander, K., Torkki, P., Lillrank, P., Peltokorpi, A., Brax, S. & Kaila M. (2017) Modularizing specialized hospital services: Constraining characteristics, enabling activities and outcomes. IJOPM 37(6):791-818

Pamilo, KJ., Torkki, P., Peltola, M., Pesola, M., Remes, V. & Paloneva, J. (2017) Reduced length of uninterrupted institutional stay after implementing a fast-track protocol for primary total hip replacement. Acta Orthop. 7:1-7

Schang, L., Hynninen, Y., Morton, A., Salo, A. (2016) Developing robust composite measures of healthcare quality – Ranking intervals and dominance relations for Scottish Health Boards. Social Science & Medicine, 162: 59-67.

Peltokorpi, A., Linna, M., Malmström, T., Torkki, P., & Lillrank, P. M. (2016) Five focus strategies to organize health care delivery. International journal of health care quality assurance, 29(2): 177-191.

Niemi, A., Ranta, S., Kuosmanen, P., Rajala, J., Torkki, P. & Jämsen A. (2015) Toiminnan integraatio kuuluu soten ytimeen. Sumen lääkärilehti 44:2930-31.

Mahdavi, M., Malmström, T., van de Klundert, J., Elkhuizen, S., Vissers, J. (2013) Generic operational models in health service operations management: A systematic review. Socio-Economic Planning Sciences, 47(4): 271-280

Lehtonen, JM., Torkki, P., Peltokorpi, A. & Moilanen, T. (2013) Increasing operating room productivity by duration categories and a newsvendor model. Int J Health Care Qual Assur 26:80-92

Torkki, P. & Lillrank, P. (2013) Benchmarking as a Development Tool in Healthcare. Exploring Services Science. 279-284. Springer Berlin Heidelberg

Hietala, M., Malmström, T., Kämäräinen, V., Turtiainen, A-M., Nummijoki, J. (2012) Kotihoidon palveluverkoston hallinnan haasteet – ratkaisuina integrointi ja koordinointi. Premissi 7(5): 24-31.

Malmström, T., Torkki, P., Valli, J., Malmström, R. (2012) Yhteispäivystyksen työnjako – Hyvinkään päivystyksen potilasvirta-analyysi. Suomen Lääkärilehti, 67(5): 345-351.

Malmström, R., Kiura, E., Malmström, T., Torkki, P., Mäkelä, M. (2012) Päivystyspotilaiden kiireellisyysluokitteluun liittyvät käytännöt Suomessa ja Ruotsissa. Suomen Lääkärilehti, 67(9): 699-703

Peltokorpi, A., Handolin, L., Frank, M., Torkki, P., Matthes, G., Ekkernkamp, A. & Hirvensalo, E. (2011) International benchmarking of tertiary trauma centers: productivity and throughput approach. J Trauma Manag Outcomes. 3:5

Ekelund, U., Kurland, L., Eklund, F., Torkki, P., Letterstål, A., Lindmarker, P. & Castren, M. (2011) Lead times and patterns of presentation in Swedish emergency departments. A basis for ANSWER, A National Swedish Emergency Registry. Scand J Trauma Resusc Emerg Med 19:37

Lillrank, P., Groop, J., Malmström, T. (2010) Demand and Supply–Based Operating Modes—A Framework for Analyzing Health Care Service Production. Milbank Quarterly, 88(4): 595–615.

Peltokorpi, A., Lehtonen, J-M., Torkki, P. & Moilanen, T. (2010) The effect of waiting time on productivity in elective surgery with a care guarantee. International Journal of Health Management and Information 1(2): 99-110.

Torkki, P., Peltokorpi, A., Alho, A., Aitamurto, J., Hynynen, N., Sjöberg, M., Tapper, A-M., Vuorinen, J. & Seitsalo S. (2007) Leikkaustoiminnan tehokkuutta tulisi mitata tuloksen ja panoksen suhteen avulla. Suomen lääkärilehti 3765-8

Matthes, G., Friedrich, J., Vauramo, E., Kjisik, H., Kämäräinen, V., Tolkki, O. (2006) An Investigation on Emergency Processes in Twelve Hospitals in Europe in Transforming Health Care Organisations. Interreg III c Network for Future Regional Health Care.

Torkki, P., Alho, A., Peltokorpi, A., Torkki, M. & Kallio, P. (2006) Managing urgent surgery as a process: Case study of a trauma center. International Journal of Technology Assessment in Health Care 22:2 255-260.

Marjamaa, RA., Torkki, P., Torkki, MI. & Kirvelä, OA. (2005) Time accuracy of a radio frequency identification patient tracking system for recording operating room timestamps. Anesth Analg, 102(4) :1183-6

Torkki, P., Marjamaa, RA., Torkki, M., Kallio, P. & Kirvelä, OA (2005) Use of anesthesia induction rooms can increase the number of urgent orthopedic cases completed within 7 hours. Anesthesiology; 103:401-5

Nuutinen, M., Leskelä, RL., Torkki, P., Suojalehto, E., Tirronen, A. ja Komssi, V. (2019) Developing and validating models for predicting nursing home admission using only RAI-HC instrument data. Informatics for Health and Social Care. Published online 07 Nov 2019. https://doi.org/10.1080/17538157.2019.1656212

Nuutinen M, Leskelä RL, Suojalehto E, Tirronen A ja Komssi V. Development and validation of classifiers and variable subsets for predicting nursing home admission. BMC Medical Informatics and Decision Making 2017. DOI 10.1186/s12911-017-0442-4. https://bmcmedinformdecismak.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12911-017-0442-4

NHG personnel publications under other affiliation

Konerding, U., Bowen, T., Forte, P., Karampli, E., Malmström, T., Pavi, E., Torkki, P., Graessel, E. (2019). Do Caregiver Characteristics Affect Caregiver Burden Differently in Different Countries? American Journal of Alzheimer’s Disease & Other Dementias, 34(3): 148–152.

Konerding, U., Bowen, T., Forte, P., Karampli, E., Malmström, T., Pavi, E., Torkki, P., Graessel, E. (2018) Investigating burden of informal caregivers in England, Finland and Greece: an analysis with the short form of the Burden Scale for Family Caregivers (BSFC-s). Aging & Mental Health, 22(2): 280-287

Konerding, U.,Bowen, T., Elkhuizen, S., Faubel, R.,Forte, R., Karampli, E., Mahdavi, M., Malmström, T., Pavi, E., Torkki, P. (2017) The impact of travel distance, travel time and waiting time on health-related quality of life of diabetes patients: An investigation in six European countries. Diabetes Research and Clinical

Konerding, U., Elkhuizen, S. G., Faubel, R., Forte, P., Malmström, T., Pavi, E., Janssen, M. B. (2014) The validity of the EQ-5D-3L items: an investigation with type 2 diabetes patients from six European countries. Health and quality of life outcomes, 12: 181. https://hqlo.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12955-014-0181-5

Leskelä RL, Torvinen A, Rissanen TT, Virtanen V, Herse F, Nuutinen M, Mustonen J, Laatikainen T. (2020) Outcomes of lipid control in secondary prevention of coronary artery disease in Finland: a 24-month follow-up after acute coronary syndrome. Atherosclerosis 2020. DOI 10.1016/j.atherosclerosis.2020.01.018

Hirvonen, O.M., Leskelä, RL., Grönholm, L., Haltia,O., Rissanen, A., Tyynelä-Korhonen, K.Rahko, EK., Lehto, JT. & Saarto, T. (2019) Assessing the utilization of the decision to implement a palliative goal for the treatment of cancer patients during the last year of life at Helsinki University Hospital: a historic cohort study. Acta Oncologia. https://doi.org/10.1080/0284186X.2019.1659512

Jussila, I., Leskelä, RL., Hänninen, J., Frondelius, E., Leminen, S., Noro, K., Pitkänen, L., Rissanen, A. (2019) Osuustoiminta ja järjestötoiminta sosiaali- ja terveyspalveluissa. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 19/2019. http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161404/19-2019-Osuustoiminta%20ja%20jarjestotoiminta.pdf

Laasonen, V., Manu, S., Koivisto, A., Ranta T., Jokiranta, V., Häyrinen, S., Leskelä, R-L., Haveri, A., Kolehmainen, J. (2019) Kuntien ja maakuntien tehtävien yhdyspintoja koskeva selvitys. https://alueuudistus.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kuntien-ja-maakuntien-tehtavien-yhdyspintoja-koskeva-raportti-on-julkaistu

Lillrank, P., Leskelä, RL., Tolkki, O. (2018) Concept of a Hospital. In,:Singh VK and Lillrank P (eds..): Planning and Designing Healthcare Facilities, pp.11–31. Routledge, Taylor & Francis Group, Boca Raton.

Peltonen, M., Uusikylä, P., Jalonen, H., Kaarnasaari, A.,Leskelä, RL ja Öhman, M. (2018). Kunnossa kaiken ikää -ohjelman arviointi. Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2018:5 http://www.liikuntaneuvosto.fi/files/603/VLN_Kunnossa_kaiken_ikaa_web_KORJ.pdf

Kallionpää. P., Immonen, J., Välimaa, N., Herse, F., Leskelä, RL. (2017) Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki – tutkimus sairausvakuutuslain vuoden 2011 muutoksen vaikutuksista työpaikkojen toimintaan. Työpapereita 130/2017. Kelan tutkimus. http://hdl.handle.net/10138/229244

Niemelä P., Renko M., Nikoskinen T., Heinonen J., Hytti U., Lindberg, J., Ray, K., Kaarnasaari, A., Savela, K., Kallionpää, P., Kämäräinen, V., Pakarinen, J. (2017). Vammaisten henkilöiden yrittäjyys ja sen tuki. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 22/2017. http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160231/Vammaisten_henkil%C3%B6iden_yritt%C3%A4jyys_ja.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Leskelä, RL., Nenonen, T., Herse, F., Hurskainen, V., Hämäläinen, J. (2016) Kuntien kiinteistöriskit Sote-uudistuksessa. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 58/2016. http://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=15408

Groop, J., Martiskainen, P., Lauramaa, L., Mulari, M., Mitikka, M., Savolainen, P., Savikko, N. (2014) Tarvepohjainen toimintamalli kotihoitoon: Mikä se on ja miten se otetaan käyttöön? SAKARI-hankkeen loppuraportti

NHG personnel publications under other affiliation

Chen, A., Tenhunen, H., Torkki, P., Peltokorpi, A. & Heinonen, S. (2018) Facilitating autonomous, confident and satisfying choices: a mixed-method study of women’s choice-making in prenatal screening for common aneuploidies. BMC Pregnancy Childbirth 18:119

Seppänen, H., Luokkala, P., Zhang, Z., Torkki, P. & Virrantaus, K. (2018) Critical infrastructure vulnerability-A method for identifying the infrastructure service failure interdependencies . Intl J Critical Infrastructure Protection 22; 25-38.

Chen, A., Tenhunen, H., Torkki, P., Heinonen, S., Lillrank, P. & Stefanovic, V. (2017) Considering medical risk information and communicating values: A mixed-method study of women’s choice in prenatal testing. PLOS ONE 12(3). doi: 10.1371/journal.pone.0173669

Chen, A., Tenhunen, H., Torkki, P., Heinonen, S., Lillrank, P. & Stefanovic, V. (2016) Women’s choices for invasive or non-invasive testing: influence of gestational age and service delivery. Prenat Diagn 36:1217–1224

Malmström, T., Huuskonen, O., Torkki, P., Malmström, R. (2012) Structured classification for ED presenting complaints – from free text field-based approach to ICPC-2 ED application. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine, 20:76. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3564900/pdf/1757-7241-20-76.pdf