Kunder

Kontakt:

Nordic Healthcare Group (NHG) samarbetar med de flesta hälso- och sjukvårdsaktörer i Finland och i övriga Norden. Våra kunder finns såväl på statlig, regional och kommunal nivå, och vi samarbetar även med privata aktörer såsom tjänsteleverantörer och investerare. ministerier och departement, regioner, kommuner samt serviceföretag. Vi har även internationellt samarbete med aktörer från Baltikum och Ryssland.

NHG hjälper sina kunder både med design av specifika tjänster, verksamhetsutveckling och övergripande strategier för nivåstrukturering och styrning. Centrala utvecklingsområden inom både offentlig och privat sektor omfattar produktivitetsutveckling och ekonomistyrning, patientcentrerad vård, värdebaserad vård och strukturreformer.

Inom privata sektorn erbjuder NHG dessutom affärsplanering, rådgivning, riskhantering och analys i samband med företagsaffärer samt etablering och hjälp. Privata aktörer som NHG samarbetar med är bland annat investerare, tjänsteleverantörer och läkemedelsföretag.

NHG har sedan företaget bildades erbjudit forskningstjänster, där kunderna är forskningsinstitut, statliga institutioner och läkemedelsföretag.

Kontakt:

Olli Tolkki

Vice President, Clients & Sales
olli.tolkki@nhg.fi

Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt (Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, KSSHP)  såg på basen av NHGs benchmarking-resultat,  att de har relativt långa behandlingstider för höftledsplastik. Därför beslutade man sig för att utveckla en fast-track process för höftledskirurgin. På basen av operativa verksamhetsmodeller som tillämpas på sjukhus både internationellt och i Finland förkortade Mellersta Finland sjukvårdsdistrikt behandlingstiden för höftledskirugin med över 50 %.

Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt analyserade noggrant olika arbetssätt och kombinerade dessa så att de passade den egna verksamhetens och patienternas behov. Processen blev därmed betydligt mer strömlinjeformad än andras motsvarande, och förbättringen av benchmarking-resultaten uppmuntrade även till vidareutveckling av verksamheten. Även de andra deltagande sjukhusens behandlingstider förkortades betydligt.

NHGs kirurgi-benchmarking producerar konkret information om alternativa tillvägagångssätt, resursfördelning och kvalitet till deltagarna. Genom att granska verksamheten ur olika perspektiv undviks suboptimering som att förkorta vårdkontaktstiden genom att öka andelen patienter som behöver fortsatt vård.

Styrkortet består av tio huvudindikatorer, med vilka organisationer kan följa upp utvecklingen av olika tjänsters verkansgrad på organisations-, enhets- och behandlarnivå. I den kontinuerliga tjänsten deltar ett tiotal organisationer både från den offentliga och den privata sektorn. Populationsmässigt täcker tjänsten ungefär hälften av Finlands befolkning.

Styrkortet är utvecklat tillsammans med ett bred grupp av sakkunniga och det utvecklas kontinuerligt i och med att deltagarnas registreringsrutiner ger bättre och mer jämförbart data. Datainsamlingen är automatiserad och indikatorerna uppdateras fyra gånger om året.

Styrkortet hjälper organisationer att utvärdera verkansgraden i verksamheten både när det gäller kvalitet och produktivitet. Utöver detta får klinisk personal relevant och aktuell information om sin egna prestation vilket ger möjlighet till personlig utveckling i professionen.

NHG gjorde en kommersiell due diligence över den finska vård- och omsorgsmarknaden på uppdrag av ett internationellt investmentbolag där föremålet för granskningen var ett större vårdproduktionsföretag. Analysen inkluderade en detaljerad utvärdering av olika segment, strukturen och och om hälso- och sjukvårdsreformens inverkan på branschen i Finland.

Analysen inkluderade också att mot bakgrund av marknadsundersökningen göra en bedömning av ifrågavarande vårdproducents omsättnings- och lönsamhetspotential.   Mer specifikt innehöll uppdraget en segmentspecifik analys angående marknadens storlek, struktur, dynamik, tillväxtfaktorer, trender och en analys av konkurrenssituationen, samt en tillväxtprognos baserad på ovanstående.

Utredningenlevererade även en regionspecifik kapitationsberäkning baserad på kommunspecifika driftskostander för vårdcentraler och omsorg.