Integritetspolicy

1 Registerhållare

Nordic Healthcare Group Oy, FO-nummer 2629495-9

Hallonnässtranden 2, 4. våningen, 00210 Helsingfors

2 Kontaktperson i frågor angående registret

Tuomas Nuotio, tuomas.nuotio@nhg.fi, +358 50 526 1967

3 Person ansvarig för dataskydd

Dataskyddsombud är Virpi Kronström, virpi.kronstrom@nhg.fi, +358 50 591 1593

4 Registrets namn

Nordic Healthcare Group Oy:s kundregister

5 Syftet med behandlingen av personuppgifter

Informationen används för försäljning, kundmöten och för annan hantering av kundrelation, kundkommunkation och för att förbättra nhg.fi-nättjänstens användarupplevelse. Dessutom används informationen i marknadsföringssyften.

Behandlingsgrunden är för marknadsföringens del en berättigad fördel och för hantering av kundrelationen uppfyllande av kontrakten mellan oss och kunden.

6 Registrets informationsinnehåll

Vi samlar namn-, telefon-, epost- och adressuppgifter. Med hjälp av cookies får vi mätbar information om våra besökare, vilket vi använder t.ex. då vi planerar vår marknadsföring. På detta sätt kan vi rikta vår kommunikation på bästa möjliga sätt. Vi ger inte information till tredje parter för marknadsföringsbruk.

7 Registrets informationskällor

Insamlandet av namn- och andra kontaktuppgifer baserar sig på kundrelation eller annan anslutning till Nordic Healthcare Group Oy. Vi samlar information i samband med registrering av möten eller i samband med ingående av kontrakt. Vi använder cookies och ditt besök på nhg.fi lämnar ett fotavtryck, d v s din IP-adress.

8 Regelbundet överlämning av uppgifter

Information överlämnas inte till tredje parter.

9 Flyttning av informaton till ett tredje land (utanför EES-området) eller till en internationell organisation

Information överför inte till utanför EU/EES-området.

10 Principer för att skydda registret

Vi respekterar dina personuppgifters konfidentialitet. Registret är sparat i en databas som skyddas av en brandmur, lösenord och andra tekniska lösningar och som kan nås av personer som blivit ackrediterade av Nordic Healthcare Group Oy.

Vi gör oss av med föråldrad och onödig information på lämpligt sätt. Vi lagrar personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att förverkliga de ändamål som beskrivits i denna integritetspolicy och för vilka personuppgifterna samlas in. På grund av skyldigheter i bokföringslagen eller i annan lämplig lag är det möjligt att informationen måste lagras längre än för ovannämnda perioden.

11 Granskningsrätt

Den registrerade har rätt att få veta, vilka uppgifter angående honom/henne som sparats i registret. Dessutom, har han/ hon efter att ha gjort en tillräckligt exakt och identifierande granskningsförfrågan, rätt att få reda på information angående sig själv som finns i dokumenten. Granskningsförfrågan skall skickas skriftligt och underskrivet till följande adress: Nordic Healthcare Group Oy, Hallonnässtranden 2, 4. våningen, 00210 Helsingfors.

12 Rätt att kräva att information korrigeras och tas bort

Registerhållaren måste korrigera information som den berörda visat vara felaktig i personuppgiftsregistret. Registerhållaren har även själv skyldigheten att granska uppgifternas saklighet och aktualitet i registret. Den registrerade kan även kräva registerhållaren att ta bort information angående sig själv från registret. Personen ansvarig för dataskydd leder ärendets behandling.

13 Övriga rättigheter relaterade till behandling av personuppgifter

Den registrerade har rätten att kräva att behandlingen av personuppgifterna begränsas. Den registrerade har också rätt att få de personuppgifter som han/ hon har försett registerhållaren med, i en organiserat, allmänt använd och maskinläsbar form och rätt att flytta denna information till en annan registerhållare. Dessutom har den registrerade rätt motstå behandling av informationen, automatiskt beslutsfattande och profilering.

14 Godkännande av integritetspolicyn

Integritetspolicyn har godkänts som kontinuerligt och granskats 25.5.2018

 

Arbetssökandes integritet: Så här hanterar vi personuppgifter vid rekrytering

1 Registerhållare

Nordic Healthcare Group Oy, FO-nummer 2629495-9

Hallonnässtranden 2, 4. våningen, 00210 Helsingfors

2 Kontaktperson i frågor angående registret

Tuomas Nuotio, tuomas.nuotio@nhg.fi, +358 50 526 1967

3 Person ansvarig för dataskydd

Dataskyddsombud är Virpi Kronström, virpi.kronstrom@nhg.fi, +358 50 591 1593

4 Registrets namn

Nordic Healthcare Group Oy:s arbetssökande

5 Syftet med behandlingen av personuppgifter

Hantering av arbetssökandes personuppgifter i samband med rekryteringsprocessen. Behandlingen av informationen baserar sig på den registrerades samtycke.

6 Registrets informationsinnehåll

Information som har att göra med ansökningar: namn-, telefon-, epost-, adressuppgifter samt CV och eventuella skol- och arbetsintyg och studieprestationsutdrag.

7 Registrets informationskällor

Vi hanterar endast information som arbetssökande ger till oss.

8 Regelbundet överlämning av uppgifter

Information överlämnas inte till tredje part.

9 Överföring av information till ett tredje land (utanför EES-området) eller till en internationell organisation

Information överförs inte till utanför EU/EES-området.

10 Principerna för att skydda registret

Vi respekterar dina personuppgifters konfidentialitet. Registret är sparat i en databas som skyddas av en brandmur, lösenord och andra tekniska lösningar, och som kan nås av personer som blivit ackrediterade av Nordic Healthcare Group Oy.

Vi gör oss av med föråldrad och onödig information på lämpligt sätt. Vi lagrar personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att förverkliga de ändamål som beskrivits i denna integritetspolicy och för vilka personuppgifterna samlas in.

11 Granskningsrätt

Den registrerade har rätt att få veta, vilka uppgifter angående honom/ henne som sparats i registret. Dessutom, har han/ hon efter att ha gjort en tillräckligt exakt och identifierande granskningsförfrågan, rätt att få reda på information angående sig själv som finns i dokumenten. Granskningsförfrågan skall skickas skriftligt och underskrivet till följande adress: Nordic Healthcare Group Oy, Hallonnässtranden 2, 4. våningen, 00210 Helsingfors.

12 Rätt att kräva att information korrigeras och tas bort

Registerhållaren måste korrigera information som den berörda visat vara felaktig i personuppgiftsregistret. Registerhållaren har även själv skyldigheten att granska uppgifternas saklighet och aktualitet i registret. Den registrerade kan även kräva registerhållaren att ta bort information angående sig själv från registret. Personen ansvarig för dataskydd leder ärendets behandling.

13 Övriga rättigheter relaterade till behandling av personuppgifter

Den registrerade har rätten att kräva att behandlingen av personuppgifterna begränsas. Den registrerade har också rätt att få de personuppgifter som han/ hon har försett registerhållaren med, i en organiserat, allmänt använd och maskinläsbar form och rätt att överföra denna information till en annan registerhållare. Dessutom har den registrerade rätt neka hantering av informationen, automatiskt beslutsfattande och profilering.

14 Godkännande av integritetspolicyn

Integritetspolicyn har godkänts som kontinuerlig och granskats 25.5.2018