Referenser

Nordic Healthcare Group och dess dotterbolag har det bästa och mest omfattande kunnandet inom vård- och omsorg i Norden. Detta gäller både när det gäller innehållet i vården samt ur ett metodikperspektiv.

Vår erfarenhet täcker vården och omsorgen i sin helhet, allt från komplicerade omsorgstjänster till specialistsjukvård och andra relaterade verksamheter. Inom den offentliga sektorn stöder vi stat, region och kommun även inom andra områden än vård- och omsorg.

Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt (Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, KSSHP)  såg på basen av NHGs benchmarking-resultat,  att de har relativt långa behandlingstider för höftledsplastik. Därför beslutade man sig för att utveckla en fast-track process för höftledskirurgin. På basen av operativa verksamhetsmodeller som tillämpas på sjukhus både internationellt och i Finland förkortade Mellersta Finland sjukvårdsdistrikt behandlingstiden för höftledskirugin med över 50 %.

Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt analyserade noggrant olika arbetssätt och kombinerade dessa så att de passade den egna verksamhetens och patienternas behov. Processen blev därmed betydligt mer strömlinjeformad än andras motsvarande, och förbättringen av benchmarking-resultaten uppmuntrade även till vidareutveckling av verksamheten. Även de andra deltagande sjukhusens behandlingstider förkortades betydligt.

NHGs kirurgi-benchmarking producerar konkret information om alternativa tillvägagångssätt, resursfördelning och kvalitet till deltagarna. Genom att granska verksamheten ur olika perspektiv undviks suboptimering som att förkorta vårdkontaktstiden genom att öka andelen patienter som behöver fortsatt vård.

I forskningsprojektet skapades en algoritm som använder prediktiv analys till att förutspå kunders övergång från hemvård till äldreboende 6-12 månader i förväg.

Algoritmen utnyttjar RAI-systemets utvärderingsprotokoll, som beskriver funktionsförmågan och hälsotillståndet hos äldre inom hemvården. Av hundratals olika RAI-variabler identifierades genom statistiska regressioner de variabler som tillsammans med högst precision förutspår övergången till 24-timmars äldreboende.

Algoritmen  ger information med hög tillförlitlighet och den är integrerad med RAI-systemet. Informationen som algoritmen producerar hjälper hemvården att planera och rikta förebyggande tjänster till de äldre som har det största behovet. Med riktade tjänster är det möjligt att hjälpa äldre att bo hemma längre tid, höja deras livskvalitet och samtidigt frigöra resurser inom äldreomsorgen i sin helhet.

Länk till RAIsoft nyheten

På Tammerfors universitetssjukhus (Tays) utförs varje år ca. 10 miljoner stödtjänståtgärder. I verksamheterna beställer personalen ofta stödtjänster manuellt, med mycket pappersexercis,och med olika beställningssystem utvecklade av producenter, vilket inte är ändamålsenligt i en hektisk sjukhusmiljö.

Kaufmann, NHG:s tjänstedesignenhet, planerade och levererade en mobilapp, Paketti (finska för paket), till Tays. Med mobilappen är det möjligt att sköta alla beställningar i en applikation. Personalens tid frigörs, då sjuksköterskorna då kan göra rutinbeställningar på stående fot. Genom användarorienterad utveckling säkertställs att tjänsten motsvarar användarnas behov.

Tjänsten skapades med hjälp av tvåveckors sprinter, och processen stöddes av en styrgrupp som samlades månatligen, samt av en samordnande strategigrupp som samldes två gånger om året. Idag används Paketti-applikationen på Tays centralsjukhus, på Coxa-enheten samt på Hjärtsjukhuset.

Ambitionen med projektet var att göra en bedömning av äldreomsorgen, dess tjänstestruktur och utvecklingsbehov, samt att på basen av denna ge ett förslag på en verksamhetsmodell som skapar värde och är produktiv.

Under projektet intervjuades nyckelpersoner inom äldreomsorgen, data, statistik och annan information samlades in och analyserades. Genom att involvera nyckelpersoner och ledning togs alternativa verksamhetsmodeller fram.

Resultatet blev en långsiktig strategi för äldreomsorgen för åren 2015–2025, dels inkluderande nya tjänster och verksamhetsmodeller, dels inkluderande utvecklingsförslag för existerande verksamhet.

Projektets mål var att förbättra arbetsfördelningen mellan olika personalkategorier på vårdcentralerna i staden, och därmed göra verksamheten mer patientcentrerad och effektiv.

Projektet tog fram ett akut-team med sex sjuksköterskor och tre läkare för brådskande ärenden. På detta sätt kunde både sjuksköterskornas och läkarnas kompetens användas effektivare, och produktiviteten steg med upp till 40 %.

Verksamhetsmodellen har sedan vidareutvecklats och tagits i bruk även på stadens andra vårdcentraler.

Styrkortet består av tio huvudindikatorer, med vilka organisationer kan följa upp utvecklingen av olika tjänsters verkansgrad på organisations-, enhets- och behandlarnivå. I den kontinuerliga tjänsten deltar ett tiotal organisationer både från den offentliga och den privata sektorn. Populationsmässigt täcker tjänsten ungefär hälften av Finlands befolkning.

Styrkortet är utvecklat tillsammans med ett bred grupp av sakkunniga och det utvecklas kontinuerligt i och med att deltagarnas registreringsrutiner ger bättre och mer jämförbart data. Datainsamlingen är automatiserad och indikatorerna uppdateras fyra gånger om året.

Styrkortet hjälper organisationer att utvärdera verkansgraden i verksamheten både när det gäller kvalitet och produktivitet. Utöver detta får klinisk personal relevant och aktuell information om sin egna prestation vilket ger möjlighet till personlig utveckling i professionen.

NHG gjorde en kommersiell due diligence över den finska vård- och omsorgsmarknaden på uppdrag av ett internationellt investmentbolag där föremålet för granskningen var ett större vårdproduktionsföretag. Analysen inkluderade en detaljerad utvärdering av olika segment, strukturen och och om hälso- och sjukvårdsreformens inverkan på branschen i Finland.

Analysen inkluderade också att mot bakgrund av marknadsundersökningen göra en bedömning av ifrågavarande vårdproducents omsättnings- och lönsamhetspotential.   Mer specifikt innehöll uppdraget en segmentspecifik analys angående marknadens storlek, struktur, dynamik, tillväxtfaktorer, trender och en analys av konkurrenssituationen, samt en tillväxtprognos baserad på ovanstående.

Utredningenlevererade även en regionspecifik kapitationsberäkning baserad på kommunspecifika driftskostander för vårdcentraler och omsorg.