Hur benchmarking kan bidra till en mer jämlik sjukvård

Nyheter

februari 20, 2019

Jämlikhet i vård och omsorg är en målsättning som har en central roll i den svenska och nordiska välfärdsmodellen. Trots att vi ligger i framkant internationellt så står vi inför stora utmaningar med en åldrande befolkning och växande socioekonomiska skillnader. Vården organiseras olika beroende på tillgång till kompetens och hur verksamheterna är uppbyggda, och detta kan vi påverka utan politiska beslut. Vårdgivare kan lära av varandra genom balanserade jämförelser där både kliniska utfall kompletteras med uppföljning av produktivitet och patientupplevelse.   

Kunskapsstyrning har blivit ett begrepp som ska göra det lättare för vården att kunna leverera jämlika tjänster till medborgarna. För att kunna styra på kunskap krävs informationsspridning på riktigt, där man på genom benchmarking jämför och analyserar vårdförlopp och dess resultat på enhets- och behandlarnivå. En objektiv analys och därmed ökad insikt om vårdförloppen gör lättare att sätta realistiska mål på både övergripande nivå- och behandlarnivå.

Bild: Benchmarking på behandlarnivå

Varför benchmarking?

Det finns många konkreta nyttor med benchmarking. Som Nordic Healthcare Group definierar den fokuserar jämförelserna på vårdförlopp, vilket ger ett underlag för att göra primär- och specialistsjukvården mer samspelt. Benchmarking ger också personalen på en vårdenehet ett evidensbaserat diskussionsunderlag som ger bättre beslut och förankrade förändringsprocesser. Benchmarking är inte minst ett effektivt verktyg för kompetensöverföring och utveckling på behandlarnivå.

Vi ser hela vårdkedjan

Genom att jämföra sig med andra blir det lättare att hålla ihop vårdkedjan, framförallt genom en bättre dialog mellan primär- och specialistsjukvård om specifika patientgrupper som vi vet är krävande. Vi får ett underlag som vi kan referera till när resurser tillsätts och när vi beslutar om arbetsfördelning mellan olika specialiteter.

Vi gissar mindre

Genom att ha ett evidensbaserat diskussionsunderlag blir det också lättare att fatta beslut som leder till utveckling och förändring. Det skapar samsyn att ha fakta på bordet om hur tidskrävande vissa patientgrupper är, vilka kompetenser som saknas eller hur man skulle kunna bemanna på ett bättre sätt.

Vi lär oss av varandra

På det personliga planet blir benchmarkingdata en tillgång för den enskilde individen. Underlaget blir för den nyfikne klinikern et verktyg för inlärning och kompetensöverföring genom de frågeställningar underlaget leder till – varför används diagnostik på olika sätt mellan olika kliniker, eller varför är det få återbesök för en viss patientgrupp på en enhet men många på en annan?

Sammanfattningsvis kan man säga att det benchmarking är ett sätt att hitta och motivera fungerande modeller. Dessa behövs för att kunna leverera en jämlik vård med hög patientsäkerhet.  

Om Nordic Healthcare Group

Nordic Healthcare Group (NHG) är ett nordiskt management konsultföretag, som tillhandahåller rådgivnings- och forskningstjänster, lösningar för benchmarking, prediktion av patientflöden och styrning inom vård och omsorg. NHG har kontor i Stockholm, Helsingfors, Åbo och Köpenhamn och har 110 anställda. För mer information och referenser, kontakta Raine Vasanoja, +46 70 310 57 20, raine.vasanoja@nhg.se.