Kunskapsstyrning ger en lärande sjukvård

Nyheter

februari 4, 2019

För att kunna hantera utmaningarna i sjukvården, måste den styras och utvecklas med kunskap, transparens och kontinuerlig inlärning i hela organisationen. Nyckeln blir hur man kan sammanställa vårdorganisationers information och göra kontinuerliga jämförelser för att hitta enkla och fungerande lösningar i vardagen.  

Vad är problemet?

Att skapa värde för patienten, mer och bättre vård för pengarna, samt digitalisering beskrivs som lösningar i den vård och omsorg som ska hantera ett större och äldre befolkningsunderlag. Vi digitaliserar sjukvården, där IT-infrastrukturen samtidigt är ett lapptäcke av olika lösningar. Det är sålunda svårt att få en helhetsbild av hela vårdförlopp, deras kostnader, produktivitet, kvalitet, och inte minst hur patienterna upplever dem. Stora utvecklingsprojekt lanseras för att lösa alla problem på en gång, vilket ofta gör satsningarna tungrodda, dyra och svåra att genomföra. Istället bör personal och patienter involveras i utvecklingsarbetet med hjälp av två hörnstenar i kunskapsstyrning, benchmarking och service design. För att kunna fostra en miljö, där kontinuerlig inlärning och utveckling är möjlig, krävs tre saker: balanserad verksamhetsinformation, inklusion och kontinuerlig benchmarking.

Balanserad verksamhetsinformation

Den information och de parametrar man styr efter i vården är ofta fragmenterad och inte baserad på samma tekniska plattformar. Genom att skapa gemensamma referensramar för kostnader, produktivitet, processkvalitet och patientupplevelser kan man skapa en utvecklingsmiljö som är hållbar, där både administration och verksamhet tror på samma beslutsunderlag, och är överens om vad det är som ska prioriteras. Nyckeln är tillgången till data, och då tar man det som redan finns, matchar informationen, och konsoliderar den i en plattform. Exempel på data som ofta redan finns, men som inte är konsoliderad är exempelvis KPP-data, produktivitetsmått som återbesöksfrekvenser, antalet patienter per kliniker eller ledtider.

 

 

Balanserad verksamhetsinformation har de dimensioner framtidens sjukvård behöver

 Kunskapsspridning

Ledningsinformation och ledarskap bör inte begränsas till ett fåtal personer, utan ledarskapet finns i varje individ som deltar i vården givet att det finns tillgång till information och kunskap när patienterna behöver den. För att skapa en lärande och lösningsorienterad kultur bör de som är delaktiga i vårdproduktionen ha tillgång till den information som beskriver deras arbete, d v s verksamheten och dess flöden, patienters tillstånd, upplevelse samt vilka resurser och kostnader det innebär. För att förankra beslut om förbättringar och prioriteringar i vardagen krävs också både mod och prestigelöshet av att dela med sig och vara lyhörd. Med transparenta beskrivningar av verksamheten och dess resultat finns också en referensram som ökar samstämmigheten mellan verksamhet, chefer, stödfunktioner och regionalpolitiker.

Kontinuerlig benchmarking

Information är lättare att ta till sig om den är intressant, vilket den blir genom systematisk och kontinuerlig jämförelse med andra vårdorganisationer. Genom jämförande analys av regelbunden och uppdaterad information kan man hitta fungerande verksamhetsmodeller i kunskapsutbytet med kollegor från andra verksamheter. Ofta leder informationen om exempelvis återbesöksfrekvens för en viss diagnos till nya frågeställningar och perspektiv, vilket i sin tur leder till nya svar. Det kan vara enkla och genomförbara lösningar avseende bemanning, kompetensmix, prediktion av patientströmmar eller processkvalitet. Dessa påverkar också naturligtvis patientupplevelsen och säkerheten och i dialogen med patienterna skapas en positiv utvecklingsspiral. Kompletterar man analys med en benchmarkinggrupp som möts regelbundet, har man skapat förutsättningar för kontinuerlig inlärning.

Kontinuerlig benchmarking i akutsjukvården ger ett underlag för inlärning och utveckling

Artikeln skriven av Raine Vasanoja, Business Director Nordic Healthcare Group i Sverige och Danmark.

Om Nordic Healthcare Group

Nordic Healthcare Group (NHG) är ett nordiskt management konsultföretag, som tillhandahåller rådgivnings- och forskningstjänster, lösningar för benchmarking, prediktion av patientflöden och styrning inom vård och omsorg. NHG har kontor i Stockholm, Helsingfors, Åbo och Köpenhamn och har 110 anställda. För mer information och referenser, kontakta Raine Vasanoja, +46 70 310 57 20, raine.vasanoja@nhg.se.