Tutkimus

Yhteyshenkilö:

Edelläkävijät paitsi hyödyntävät uusinta tutkimustietoa, myös tuottavat sitä itse. Nordic Healthcare Groupin tutkimuspalvelut tuovat käyttöösi kansainvälisen tason tutkijat ja tutkimusmenetelmät.

NHG:n tutkimustoiminta luo uutta tietoa eri toimintamalleista yhdessä asiakkaidemme kanssa. Toteutamme myös tilaustutkimuksia, joissa hyödynnämme soveltuvia tieteellisiä menetelmiä asiakkaidemme tutkimusongelmien ratkaisemiseen.

Tutkimustoimintamme tähtää tulosten julkaisemiseen ja uuden tiedon levittämiseen. Hyödynnämme alan uusinta tutkimustietoa tukeaksemme päätöksenteossa niin ministeriöitä kuin yksityisen sektorin toimijoitakin.

NHG:n tutkijakoulutuksen saaneella henkilöstöllä on kokemusta sekä kvantitatiivisista että kvalitatiivisista tutkimusmenetelmistä ja syvällinen ymmärrys sosiaali- ja terveydenhuollosta tutkimuskohteena. Tutkijoillamme on myös laaja verkosto yhteistyökumppaneita yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa ympäri maailman.

Yhteyshenkilö:

Riikka-Leena Leskelä TkT

Tutkimusjohtaja
riikka-leena.leskela@nhg.fi

Tutkimuksessa selvitettiin syövän aiheuttamien kustannusten ja hoitotulosten kehitystä Suomessa 2009–2014. Tutkimuksen rahoitti Syöpäsäätiö.

Syövän kustannuksiin sisällytettiin hoitoon liittyneet kustannukset erikoissairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa. Kokonaiskustannus sisälsi myös yksityisten ja säätiöiden tuottamat osastojaksot, seulonnan kustannukset sekä Kelan maksamat lääkekorvaukset, kuntoutuspalvelut, kuntoutus- ja sairauspäivärahat sekä eläkkeet sekä matkakulut.

Syövän kustannukset ovat kasvaneet hitaammin kuin aiemmissa tutkimuksissa ennustettiin. Kustannukset ovat kasvaneet eniten erikoissairaanhoidon avohoidossa ja Kelan korvaamissa lääkkeissä. Kustannukset olivat laskeneet erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidossa ja työkyvyttömyyseläkkeissä. Tutkimuksesta julkaistiin kaksi artikkelia Acta Oncologica Scandinavicassa.

Tutkimusprojektissa kehitettiin ennakoivan analytiikan algoritmi, joka ennustaa kotihoidon asiakkaiden siirtymisen ympärivuorokautiseen palveluasumiseen 6–12 kk etukäteen.

Algoritmi hyödyntää RAI-järjestelmän mittareita, jotka kuvaavat kotihoidon asiakkaan toimintakykyä ja terveydentilaa. Sadoista yksittäisistä RAI-muuttujista tunnistettiin koneoppimisen menetelmillä ne muuttujat, jotka yhdessä ennustavat parhaiten ympärivuorokautiseen palveluasumiseen siirtymistä.

Algoritmi todettiin tarkaksi* ja se integroitiin osaksi RAI-järjestelmää. Algoritmin tuottama tieto auttaa kotihoitoa suunnittelemaan ja kohdentamaan palveluita niitä eniten tarvitseville. Kohdennetuilla palveluilla on mahdollista auttaa ikäihmisiä asumaan kotona turvallisesti pidempään ja pitää heidät kotihoidon piirissä.

Linkki RAIsoft-uutiseen

Leskelä RL, Hovi H, Pennanen P, Nuutinen M, Pikkujämsä S, Mikkola H.  Mitä taustatekijöitä tulisi huomioida sote-keskuksen kapitaatiokorvauksen riskivakioinnissa? Suom Lääkäril 2018;73(23):1494-1501. Saatavilla: https://www.laakarilehti.fi/tieteessa/alkuperaistutkimukset/sote-keskuksen-kapitaatiokorvauksen-maarittelymita-taustatekijoita-tulisi-ottaa-huomioon/

Torkki P, Leskelä RL, Linna M, Mäklin S, Mecklin JP, Bono P, Kataja V, Karjalainen S. Cancer costs and outcomes for common cancer sites in the Finnish population 2009-2014. Acta Oncologica 2018;57(7):983-8. DOI 10.1080/0284186X.2018.1438656.

Uimonen T, Leskelä RL, Koukkula L, Siukosaari P, Kärkkäinen S, Mikkola H, Virta L. Hampaan juurihoidon jaksot ja kustannukset – julkista ja yksityissektoria vertaileva rekisteritutkimus. Hammaslääkärilehti 14/2017.

Torkki P, Leskelä RL, Linna M, Mäklin S, Mecklin JP, Bono P, Kataja V, Karjalainen S. Cancer costs and outcomes in the Finnish population 2004-2014. Acta Oncologica 2018;57(2):297–303. DOI 10.1080/0284186X.2017.1343495

Nuutinen M, Leskelä RL, Suojalehto E, Tirronen A ja Komssi V. Development and validation of classifiers and variable subsets for predicting nursing home admission. BMC Medical Informatics and Decision Making 2017. DOI 10.1186/s12911-017-0442-4. Saatavilla: https://bmcmedinformdecismak.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12911-017-0442-4

Leskelä RL, Uimonen T, Virta L, Pikkujämsä S, Kopperoinen T, Mikkola H. Peruspalvelujen käyttö ja kustannukset pitkäaikaissairailla – Julkisten, yksityisten ja työterveyshuollon palvelujen vertailu. Suom Lääkäril 2017;72(6):355–9.

Haahtela T, Herse F, Karjalainen J, Klaukka T, Linna M, Leskelä RL, Selroos O, Reissell E. Case Finland: improving asthma care resulted in major cost savings in 1987 – 2013. J Allergy Clin Immunol, 2017;139(2):408–14. Saatavilla: https://www.jacionline.org/article/S0091-6749(16)31448-8/fulltext

Leskelä RL, Herse F, Torkki P, Laine J, Vilkuna T, Raatikainen T. Analysis of the adoption of new health technology: The case of Dupuytren’s disease. Int J Healthcare Tech and Management 2016;15(3):210–27.

Leskelä RL, Komssi V, Sandström S, Mikkola H, Ahola E, Pikkujämsä S, Olli SL, Haverinen A, Ylitalo-Katajisto K, Huurre E. Eri rahoituskanavien rooli oululaisten sosiaali- ja terveyspalveluissa. Suom Lääkäril 2016;71(11):809–15.

Leskelä RL, Silander K, Pennanen P, Turpeenniemi-Hujanen T, Klintrup K, Lehtinen T, Kellokumpu-Lehtinen PL, Minn H, Tyynelä-Korhonen K, Kolhonen V, Saarto T, Mattson J, Bono P. Vertaiskehittäminen – keino kehittää syöpätautien hoitokäytäntöjä ja resursointia yliopistosairaaloissa. Suom Lääkäril 2016;71(5):325–34.

Leskelä RL, Silander K, Komssi V, Koukkula L, Soppela J, Lehtonen L. Paljon erikoissairaanhoidon palveluita käyttävät potilaat. Suom Lääkäril 2015;70(43):2865–72.

Torkki P, Leskelä RL, Rytkönen A, Rosala E, Mecklin JP. Syövän hoidon kustannusten kehitys 2008-2013 Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä. Duodecim 2015;131:2367–73. Saatavilla: https://www.duodecim-aikakauskirja.fi/api/pdf/duo12890

Leskelä RL, Komssi V, Sandström S, Pikkujämsä S, Haverinen A, Olli SL, Ylitalo-Katajisto K. Paljon sosiaali- ja terveyspalveluita käyttävät asukkaat Oulussa. Suom Lääkäril 2013;68(48):3163–9.

Leskelä RL, Schmidt M, Hirsso P, Kettunen R, Tähtinen T. Antikoagulaatiohoidon toteutuminen Oulun kaupungin avoterveydenhuollossa. Suom Lääkäril 2013;68(20):1481–5. Saatavilla: https://www.laakarilehti.fi/tieteessa/alkuperaistutkimukset/antikoagulaatiohoidon-toteutuminen-oulun-kaupungin-avoterveydenhuollossa/

Leskelä RL, Rissanen A, Tolkki H, Valtakari M, Uusikylä P, Ranta T. 2018. Maakunnan ohjausmallit. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 33/2018. Saatavilla: http://tietokayttoon.fi/julkaisut/raportti?pubid=URN:ISBN:978-952-287-537-2

Valtakari M, Ranta T, Laasonen V, Manu S, Leskelä RL, Rauhamaa H, Uusikylä P, Vauhkonen T. Yhteistyörakenteet pitkäaikaistyöttömien, pitkäaikaissairaiden ja maahanmuuttajien palveluissa. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 32/2018. Saatavilla: http://tietokayttoon.fi/julkaisut/raportti?pubid=URN:ISBN:978-952-287-536-5

Tupala T, Leskelä RL, Kaarnasaari A, Kajova M, Kyrö R, Peltokorpi A, Määttä O. Maakuntien ja kuntien yhteistyö ikääntyneiden ja erityisryhmien asumisessa ja asumispalveluissa. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 18/2018. Saatavilla: http://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=25802

Malmström T, Leskelä RL, Lindh M, Kajova M, Niemelä P, Rissanen A, Salmisaari T. Kuntoutusjärjestelmän kokonaisuudistus – tieto muutostyön tukena. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 7/2018. Saatavilla: http://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=24702

Lillrank P, Leskelä RL, Tolkki O. Concept of a Hospital. Julkaisussa: Singh VK and Lillrank P (toim.): Planning and Designing Healthcare Facilities. Luku 3, s.11–31. Routledge, Taylor & Francis Group, Boca Raton. 2018.

Kallionpää P, Immonen J, Välimaa N, Herse F, Leskelä RL. Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki – tutkimus sairausvakuutuslain vuoden 2011 muutoksen vaikutuksista työpaikkojen toimintaan. Työpapereita 130/2017. Kelan tutkimus. Saatavilla: http://hdl.handle.net/10138/229244

Ranta T, Manu S, Laasonen V, Uusikylä P ja Leskelä RL. Kohti uusia maakuntia: Sote- ja maakuntauudistuksen toimeenpanon esivalmisteluvaiheen yhteenveto. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 74/2017. Saatavilla: http://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=23001

Torkki P, Leskelä RL, Linna M, Torvinen A, Klemola K, Sinivuori K, Larsio A, Hörhammer I. Ehdotus sosiaali- ja terveyspalveluiden uudeksi mittaristoksi. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 36/2017. Saatavilla: http://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=18701

Leskelä RL. Sote ei uudistu ilman tietoa ja johtamista. Kuntalehti 12/2016:35.

Torkki P, Leskelä RL, Maksimainen A, Niemelä P, Koukkula L, Torvinen A, Mulari M, Välimaa N, Rimpelä M. Sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämis- ja säästöpotentiaalin arviointi. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 42/2016. Saatavilla: http://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=14401

Leskelä RL, Nenonen T, Herse F, Hurskainen V, Hämäläinen J. Kuntien kiinteistöriskit Sote-uudistuksessa. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 58/2016. Saatavilla: http://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=15408

Itsehoitolääkinnän taloudelliset vaikutukset ja itsehoidon institutionaalinen toimintaympäristö. Lääketeollisuus ry. 5.3.2012. Saatavilla: http://www.laaketeollisuus.fi/sites/default/files/attachments/laaketeoll_itsehoitoraportt_id_24646.pdf

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close