Toimintamallit ja prosessit

Yhteyshenkilö:

Kustannusvaikuttava toiminta syntyy luomalla ja jalkauttamalla huomisen toimintamalleja, prosesseja ja toiminnanohjausperiaatteita.

NHG on edelläkävijä vaikuttavuutta, asiakaslähtöisyyttä ja tuottavuutta parantavien toimintamallien suunnittelussa. Kehittämällä asiakasohjausta varmistamme, että ihmiset saavat oikeanlaista tukea oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan. Kustannusvaikuttavilla toimintamalleilla hallitaan kysynnän muodostumista ja saadaan aikaan myönteisiä terveysvaikutuksia.

Hoitoketjujen optimoimisen avulla asiakkaat siirtyvät tarkoituksenmukaisesti eri hoitopaikkojen välillä eikä turhia pullonkauloja muodostu. Kehittämällä asiakas- ja potilasvirtausta asiakaskokemus paranee ja rajalliset resurssit kohdentuvat järkevästi. NHG:n kokemus eri toimintaympäristöistä ja kansainvälisistä toimintamalleista tuo uusimmat parhaat käytännöt asiakkaidemme ulottuville.

Yhteyshenkilö:

Johan Groop TkT

Senior partner
johan.groop@nhg.fi / 050 358 1610

Projektin tavoitteena oli muuttaa suuren kaupungin terveysasemien ammattiryhmien välistä työnjakoa tarkoituksenmukaisemmaksi ja siten tehdä palvelusta tehokkaampaa ja asiakaslähtöisempää.

Projektissa kehitettiin ja otettiin käyttöön kiireellistä hoitoa varten ns. akuuttitiimi, jossa kuusi sairaanhoitajaa ja kolme lääkäriä toimii tiiminä. Mallin avulla sekä hoitajien että lääkäreiden osaamista saatiin hyödynnettyä tehokkaammin, ja tuottavuus nousi 30–40 %.

Projektin aikana syntynyttä mallia on kehitetty edelleen, ja hyväksi havaittu malli on otettu käyttöön myös kaupungin muilla terveysasemilla.

Toimeksiannon tavoitteena oli espoolaisten 13–22-vuotiaiden nuorten päihde- ja mielenterveysasiakkaiden hoitoketjujen ja kustannusten nykytilan analysointi. Espoo halusi tehdä palveluketjuista sujuvampia, mikä edellytti tarkkaa analyysia palveluiden nykytilasta.

Projekti toteutettiin yhteistyössä Espoon kaupungin ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin asiantuntijoiden kanssa. Projekti koostui asiakkaiden hoitoketjujen ja palvelukäytön pohjatiedon koonnista sekä asiakasryhmien, hoitoketjujen, kustannusten ja segmenttien määrittelystä. Lopuksi tieto jalostettiin ratkaisumalleiksi työpajoissa.

Hoitoketjuja analysoitiin usean eri potilasryhmän näkökulmasta keskittyen etenkin hoidon aloitukseen ja sitä seuraaviin palvelukontakteihin. Analyysin osana toteutettiin myös useita esimerkkiasiakkaiden hoitoketjuanalyyseja. Kustannuksia tarkasteltiin asiakas- ja segmenttikohtaisesti sekä kalleimpien asiakkaiden osalta yksilökohtaisesti.

Tampereen yliopistollisessa sairaalassa (Tays) toteutetaan noin 10 miljoonaa tukipalvelusuoritetta vuodessa. Sairaaloissa henkilökunta tilaa tukipalveluita usein paperilla ja eri tuottajien kehittämillä tilausjärjestelmillä, mikä ei kiireisessä sairaalaympäristössä ole tarkoituksenmukaista.

Kaufmann suunnitteli ja toimitti Taysille Paketti-nimisen mobiilisovelluksen, jonka avulla tilaukset voidaan toteuttaa yhdellä sovelluksella. Tukihenkilöstön aikaa vapautuu, kun sairaanhoitajat hoitavat rutiinitilaukset paikan päällä. Käyttäjälähtöisellä kehittämisen mallilla varmistetaan, että palvelu vastaa käyttäjien tarpeita.

Palvelu syntyi kahden viikon sprinteissä, joita valvoi kuukausittain kokoontuva ohjausryhmä ja kaksi kertaa vuodessa kokoontuva strategiaryhmä. Nykyisin Paketti-sovellus on käytössä Taysin keskussairaalassa, Coxassa ja Sydänsairaalassa.

Projektissa suunniteltiin ja toimeenpantiin Keski-Uudenmaan palvelusetelikokeilun kannustinpalkkiomalli. Mallin tavoitteena oli ohjata avopalveluiden tuottajia toimimaan asiakkaiden ja hoitoketjujen näkökulmasta optimaalisella tavalla sekä tukea panostuksia ennaltaehkäisyyn.

Projektissa laskettiin ensin kunta-, ikäryhmä ja palvelutarvepohjaiset kapitaatiot, jotka kannustavat haasteellisten väestöryhmien hoitamiseen ja aktivointiin. Tämän jälkeen rakennettiin kannustinpalkkiomalli, jossa mitataan palvelun laatua, vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta ns. triple aim -mallin mukaisesti.

Malli otettiin käyttöön valinnanvapauskokeilussa ja sen todettiin ohjaavan tuottajia oikeaan suuntaan. Malli myös kannustaa tuottajia jatkuvaan kehittämiseen ja yhteistyöhön muiden toimijoiden kanssa.