Strategia

Yhteyshenkilö:

Onnistunut strategia on niin yrityksen, julkisen palvelutuottajan kuin palveluiden järjestäjän menestyksen kulmakivi. NHG tukee yrityksiä, kuntia ja julkisia organisaatioita faktaperusteisen strategian laatimisessa, jossa tavoitteena on määrittää organisaation tavoitteiden toteuttamisen kannalta kriittisimmät prioriteetit.

Yritysstrategia

Menestyneimmät yritykset ovat tyypillisesti sellaisia, jotka toimivat kasvavilla markkinoilla, rakentavat liiketoimintaansa perustuen omiin kilpailuetua tuoviin vahvuuksiinsa ja kyvykkyyksiinsä ja fokusoivat kehityspanokset rajattuun määrään valittuja strategisia tavoitteita.

NHG:n lähestymistavassa yrityksen strategiset valinnat määritetään syvällisen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristön ja sen dynamiikan tuntemisen ja yritykselle kilpailuetua tuovien kyvykkyyksien tunnistamisen kautta.

Järjestäjän ja liikelaitoksen strategia

Vahva järjestäjä johtaa, ohjaa ja kehittää sosiaali- ja terveyspalveluja menestyksellä strategiansa mukaisesti. Järjestäjän strategiassa määritetään, kuinka palvelut järjestetään niin että niillä vastataan vaikuttavasti väestön palvelutarpeisiin. Strategia rakentuu faktapohjaisen tilannekuvan päälle, ja se konkretisoi asetetut ja valitut tavoitteet, näihin suuntaavat palvelujen järjestämistavat sekä näitä edistävän toimenpideohjelman.

Julkisen tuottajan strategia ohjaa faktaperusteisten priorisoitujen valintojen kautta tuottajan toimintaa ja sen kehittämistä läpi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelualueiden.

NHG:n perusteellinen sote-palvelujärjestelmän asiantuntemus yhdistettynä syvälliseen kokemukseen strategisesta toiminnan kehittämisestä ja analyyttisestä tuesta antavat meille erinomaiset valmiudet toimia sekä julkisen järjestäjän että tuottajan strategiatyön kumppanina.

Yhteyshenkilö:

Vesa Komssi

Varatoimitusjohtaja
vesa.komssi@nhg.fi / 050 3317 978

Johtava palveluntarjoaja halusi päivittää strategiansa vahvistaakseen kilpailykykyään ja hakeakseen voimakasta kasvua. NHG tuki yrityksen strategiaprosessin läpivientiä ja faktapohjan rakentamista. Työn fokus oli liiketoimintayksiköiden strategisten valintojen löytämisessä ja konkreettisten liiketoimintasuunnitelmien laatimisessa.

NHG koosti tilannekuvan, toi strategian työstämiseksi raamin ja sparrasi yrityksen johtoryhmää liiketoimintasuunnitelmien laatimisessa. Strategiaprosessi eteni työpajatyöskentelynä usean iteraatiokierroksen ajan. Strategiaprosessissa keskityttiin oikeiden painopisteiden löytämiseen sekä toimenpide– ja investointisuunnitelman hahmottamiseen.

Selvityksen tuloksena yrityksen johtoryhmä ja yhtiön omistava pääomasijoittaja saivat perusteellisen viiden vuoden liiketoimintasuunnitelman sekä askelmerkit suunnitelman toteuttamiseen ja seurantaan.

Toimeksiantaja oli Pohjoismaissa toimiva rakennusalan konserni, jolle Suomen terveyden- ja sosiaalihuollon sektori on merkittävä liiketoimintasegmentti. Autoimme asiakasta ymmärtämään Sote-uudistuksen aiheuttamia muutoksia toimialaan ja ennakoimaan uudistuksen vaikutusta sille relevanteissa rakennusalan segmenteissä.

NHG analysoi terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden rakentamismarkkinaa Suomessa ja muodosti segmenttikohtaisen kuvan markkinan koosta, kilpailutilanteesta, dynamiikasta ja keskeisistä muutosajureista. Kattavan tilastoanalyysin ja asiantuntijahaastattelujen perusteella luotiin ennuste markkinan kehityksestä.

Projektissa asiakkaalle muodostettiin faktapohjainen kuva terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden rakentamisen markkinoiden kehityksestä ja Sote-muutoksen vaikutuksesta. Niiden perusteella asiakas pystyi ennakoimaan tulevia muutoksia ja priorisoimaan tulevia kehityshankkeitaan.

Kotimainen pörssiyhtiö harkitsi laajentumista terveydenhuoltoon perinteisen toimintansa rinnalle. Laadimme asiakkaalle strategian Smart Health -liiketoiminnalle ja tunnistimme asiakkaan edellytykset päästä mukaan markkinalle.

Projektin fokusalueet valittiin työpajoissa yhdessä asiakkaan kanssa NHG:n tekemien analyysien pohjalta. Houkuttelevimmista mahdollisuuksista kuvattiin tarkemmin eri keinoja päästä markkinalle. Projektin aikana haastateltiin toimialan kansainvälisiä asiantuntijoita sekä perehdyttiin teknologian aiheuttamiin murroksiin markkinalla.

Asiakkaan johdolle syntyi syvällinen ymmärrys markkinasta, sen keskeisimmistä muutoksista ja mahdollisuuksista sekä asiakkaan mahdollisista keinoista päästä mukaan markkinaan. Työn ansiosta asiakkaan johto sai luotettavat perusteet tuleville investointipäätöksille.

Keski-Pohjanmaan sote-kustannusten kasvutahti v. 2010–2014 oli huomattavasti valtion uutta, sote-uudistukseen liittyvää raamibudjettia korkeampi. NHG auttoi Keski-Pohjanmaata arvioimaan kuntayhtymän sote-strategian mukaisen kustannuskehityksen ja toimenpideohjelmien riittävyyttä suhteessa valtion raamibudjettiin. Selvitys toteutettiin yhdessä toimialajohtajien kanssa läpileikaten soten palvelualueet.

Selvityksen ensivaiheessa arvioitiin Keski-Pohjanmaan tulevaisuuden kustannuskehitystä valituissa skenaarioissa sekä konkretisoitiin raamibudjetin asettamat reunaehdot tulevaisuuden kehitykselle. Kokonaisbudjetin tilannekuvan luomisen jälkeen arvioitiin toimialuekohtainen säästöpotentiaali ja validoitiin johdon suunnittelemien strategisten toimenpideohjelmien kustannusvaikutukset raamin reunaehtoja ja säästöpotentiaalia vasten.

Selvityksen lopputuloksena Keski-Pohjanmaa sai faktapohjaisen tilannekuvan suunnittelemiensa strategisten toimenpideohjelmiensa kustannusvaikutuksista suhteessa valtion raamibudjetin reunaehtoihin ja arvioituun säästöpotentiaaliin.

Uudenmaan maakuntavalmistelussa tunnistettiin kriittinen tarve sote-järjestämisen sisältöjen, käytäntöjen ja pelisääntöjen määrittelylle. Tavoitteena oli työstää dokumentti, joka kuvaa Uudenmaan sote-järjestäjän toimintaympäristön ja tavoitteet, järjestäjän työkalut ja vipuvarret palvelujärjestelmän strategiseen johtamiseen sekä varsinaiset järjestäjän tehtävät ja toimintamallit. Muutosjohto tukeutui NHG:n fasilitointi- ja strukturointiosaamiseen dokumentin sisältöjen määrittelyssä ja työstössä.

NHG fasilitoi ja toi tarvittavat viitekehykset ja taustamateriaalit työpajatyöskentelyyn, jonka sisältöinä olivat järjestäjän tehtävien määrittely, järjestäjän käytössä oleva keinovalikoima palvelujärjestelmän ohjaukseen, järjestäjän ja tuottajien työnjako sekä järjestäjän päätöksentekomekanismit ja -prosessit. Työpajatyöskentelyn tuotokset koottiin ja strukturoitiin yhtenäiseksi dokumenttirungoksi. Rungon pohjalta alkoi hankejohdon toimesta varsinainen kirjoitustyö, jota NHG tuki.

Työskentelyn tuloksena syntyi ensimmäinen julkiselle kommenttikierrokselle lähtenyt versio Uudenmaan maakunnan sote-järjestäjän dokumentista sisältäen:

  • Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistoiminnon rakentamisen periaatteet
  • Järjestäjän toimintaympäristön, eri toimijoiden roolien ja ohjausmekanismien sekä järjestäjän työkalujen kuvauksen
  • Sote-järjestämistoiminnon sisältöjen, mekanismien ja prosessien kuvauksen ja määrittelyn

Pirkanmaan liitto valitsi NHG:n kumppanikseen kehittämään maakunnan sote-palvelujen ohjausmalleja. Yhteisen kehitystyön päätavoitteina oli kuvata ja jäsentää maakunnan ohjauskokonaisuus sekä selvittää miten palvelutuotannon ohjaus voidaan toteuttaa vaikuttavuusperusteisesti.

NHG toimi kehitystyön fasilitaattorina vastaten neljän laajan työpajan valmistelusta, fasilitoinnista ja johtopäätöksien koostamisesta. Suuren osallistujajoukon työpajoissa hyödynnettiin digitaalisia fasilitoinnin työkaluja, jotta keskustelu ja työskentely pystyttiin käymään sujuvasti. Työpajojen valmistelevana pohjatyönä tehtiin valituista painopisteistä esiselvitys, mm. luotiin tilannekuva vaikuttavuusperusteisen ohjauksen soveltamiseen Suomessa ja Euroopassa ml. case-esimerkit aiheesta.

Yhteistyön lopputuloksena Pirkanmaan liitolle syntyi kokonaiskuva maakunnan ohjauskokonaisuudesta, ymmärrys ja hahmotelmat keinoista yhdistää vaikuttavuusperusteisuus palvelutuotannon ohjaukseen sekä alustava suunnitelma etenemiselle tarkemmin mallinnetuissa asiakasryhmissä.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close