Kainuun maakunta: uuden sairaalan suunnittelu

Projekti on kestänyt noin kaksi vuotta ja sen aikana on suunniteltu koko Kainuun keskussairaalalle uusi palvelutuotantomalli, sen rooli alueen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestelmässä ja toiminnan vaatimat tilat. Projekti on vaiheistettu useampaan pienempään osioon, mutta sen kolme päävaihetta ovat olleet:

 

  1. Pohjaselvitys erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja niihin läheisesti kytköksissä olevien sosiaalipalveluiden nykytilasta ja tulevaisuudesta. Pohjaselvityksessä on analysoitu myös keskussairaalan potilasvirtoja, ennusteita tulevasta palvelukysynnästä erikoissairaanhoidossa, perusterveydenhuollossa ja vanhuspalveluissa sekä keinoja kasvavaan kysyntään vastaamisesta ilman resurssilisäyksiä.
  1. Sairaalan konsepti: pohjaselvityksen perusteella laadittiin konsepti Kainuun uudelle keskussairaalalle ja sitä ympäröivälle palveluverkolle. Konseptissa kerrotaan, mitä sairaalassa tehdään, mitä ei tehdä ja mikä on hoidon porrastus. Konseptisuunnittelussa päätettiin myös  sairaalan yleisistä toimintaperiaatteista kuten millaisista toiminnallisista kokonaisuuksista se koostuu. Konsepti laadittiin kuudelle toiminnalliselle kokonaisuudelle: päivystys, elektiivinen toiminta, kuntoutus, perusterveydenhuolto, tukipalvelut ja vanhuspalvelut. Konseptissa esitettiin prosessikaaviot, potilassegmentointi, toiminnan keskeiset periaatteet ja uudet yksiköt. Konsepti konkretisoitiin suorite- ja resurssidatan avulla: nykytilanne esitettiin uuden konseptin mukaisena käyttäen apuna uusien yksiköiden yksikkökohtaisia käyntien, hoitopäivien ja henkilöstön määrää. Projektin lopussa arvioitiin uuden konseptin mukaisen toiminnan tuottavuutta.
  1. Sairaalan toiminnallinen suunnitelma, jossa aiempien vaiheiden suunnitelmat tarkennettiin yksiköittäin ja palvelumuodoittain. Se sisälsi muun muassa toiminnallisten kokonaisuuksien (blokkien) sisällön ja yhteyksien tarkentamisen, tarkat prosessikohtaiset toimintasuunnitelmat ja laskelmat (mukaan lukien potilas-, henkilöstö-, informaatio- ja materiaalivirrat), prosessien simuloinnin eli miten ne kulkevat sairaalan, blokkien ja yksiköiden tasolla ja toimintojen volyymien ja yhteyksien määrittelyn kuten miten niiden tulee sijaita suhteessa toisiinsa. Toiminnallisen suunnittelun lopuksi laadittiin prosesseihin perustuva sairaalan layout-suunnitelma ja huoneohjelma sekä arvio rakentamisen kustannuksista

Uuden sairaalan suunnittelussa sairaalaa ja sen roolia koko palvelujärjestelmässä on tarkasteltu kokonaisvaltaisesti. Varsinainen tilojen rakentaminen maksaa vain noin yhden-kahden vuoden toimintamenojen verran, joten projektin ensisijainen huomio on ollut uuden palvelujärjestelmän suunnittelussa.