Johto

Toimitusjohtaja Vesa Kämäräinen

Vesa on yksi NHG:n perustajista ja työskentelee yrityksen toimitusjohtajana. Hän vastaa myös NHG Benchmarking Oy:n ja Kuntamaisema Oy:n toimitusjohtajan tehtävistä.
Ennen siirtymistään terveydenhuollon kehitystehtäviin, Vesa toimi vähittäiskaupan logistiikan kehitystehtävissä. Hän on aiemmin toiminut myös tutkimusjohtajana Aalto Yliopiston HEMA-Instituutissa (Institute of Healthcare, Engineering, Management and Architecture) ja on myös Instituutin perustajiia. Vesa on toiminut myös Teknillisen korkeakoulun Health MBA:n ohjelmapäällikkönä.

Vesalla on laaja kokemus terveydenhuollon logistiikkaan ja palveluprosesseihin sekä liiketoimintasuunnitteluun liittyvistä toimeksiannoista. Hänen erikoisosaamistaan ovat asiantuntijaorganisaatioiden strategiatyö ja johtaminen, tuottavuuden ja vaikuttavuuden kehittäminen ja mittaaminen sekä uusien toimintamallien kehittäminen ja kaupallistaminen.

Vesalle on myönnetty dosentin arvo asiantuntijapalvelujen johtamisesta. Koulutukseltaan hän on kauppatieteiden maisteri (HKKK) ja tekniikan tohtori (TKK, tuotantotalous). NHG:n lisäksi Vesa on ollut perustamassa ja kehittämässä myös useita muita kasvuyrityksiä.

 

Talousjohtaja Virpi Kronström

Virpi Kronström on yksi NHG:n perustajista ja toimii yrityksen talous- ja henkilöstöjohtajana. Hän työskenteli aiemmin tutkijana Teknillisen korkeakoulun HEMA-Instituutissa (Institute of Healthcare, Engineering, Management and Architecture) ja kuuluu myös instituutin perustajiin. Virpillä on laaja kokemus palveluliiketoiminnan, organisaatioiden toimintatapojen ja prosessien kehittämiseen liittyvistä toimeksiannoista. Terveydenhuollon kehitystehtävien lisäksi , Virpi on toiminut palvelu- ja projektiliiketoiminnan tutkimus- ja kehittämistehtävissä. Hän on koulutukseltaan tuotantotalouden diplomi-insinööri (TTY ent. TTKK) ja tekee jatko-opintoja Aalto yliopistossa (TKK).

 

Asiakkuusjohtaja Olli Tolkki

Olli Tolkki vastaa NHG:n asiakkuuksien hallinnasta ja palvelurakenneuudistuksia koskevien projektien johtamisesta. Hänen erityisosaamisalueitaan ovat mm. sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteiden tuntemus, palveluiden liiketaloudellinen kehittäminen ja kaupallistaminen sekä laaja-alainen osaaminen prosessien kehittämisestä. Olli on myös aktiivinen luennoitsija terveydenhuollon koulutusohjelmissa.

Koulutukseltaan Olli on kauppatieteiden maisteri Helsingin kauppakorkeakoulusta. Aiemmin hän on työskennellyt mm. Teknillisen korkeakoulun HEMA-Instituuttissa (Institute of Healthcare, Engineering, Management and Architecture) tutkijana ja projektipäällikkönä sekä tutkijana HUS-Röntgenissä.

 

Toimitusjohtaja Vesa Komssi

Vesan tausta on kansainvälisessä terveydenhuollon liikkeenjohdon konsultoinnissa. Ennen NHG:tä Vesa työskenteli The Boston Consulting Groupilla Tukholmassa ja Helsingissä.

NHG:llä hän on osallistunut laajaan kirjoon projekteja kotihoidon kehittämisestä yrityskauppojen neuvontantoon. Vesa on ollut muun muassa Tampereen Kotitorissa kehittämässä ikäihmisten kotihoidon tuottavuutta ja vaikuttavuutta vuodesta 2009. Yrityskaupoissa NHG:n asiantuntija- ja konsultointipalvelut on mukana tukemassa ostajaa, usein pääomasijoittajaa, kohdeyrityksen ja tämän markkinan arvioinnissa. Näiden lisäksi Vesa on keskittynyt analysoimaan sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten jakautumista väestöstä esimerkiksi Oulu kalliiden potilaiden selvityksessä.

Vesa aloitti NHG:llä projektipäällikkönä tammikuussa 2008, ja hänet nimitettiin uuden tytäryhtiön, NHG Consultingin, toimitusjohtajaksi lokakuussa 2010.

 

Liiketoimintajohtaja Ville Niukko

Ville Niukko on NHG:n tytäryhtiön Kuntamaisema Oy:n liiketoimintajohtaja. Hänen erityisosaamisalueitaan ovat kuntien teknisen toimen ja keskushallinnon kehittäminen, kuntien tiedolla johtaminen sekä johtamisjärjestelmät. Ennen siirtymistään Kuntamaiseman liiketoimintajohtajan tehtäviin toukokuussa 2014, Ville työskenteli Kuntamaisemassa tuotepäällikkönä neljän vuoden ajan. Koulutukseltaan Ville Niukko on kauppatieteiden maisteri Turun kauppakorkeakoulusta. Aiemmin urallaan hän on työskennellyt mm. Turun kaupungin keskushallinnossa projektipäällikkönä tietojohtamisen hankkeessa sekä Turun kauppakorkeakoulussa johtamisen ja organisoinnin tutkijana ja luennoitsijana.

 

Kehitysjohtaja Paulus Torkki

TkT Paulus Torkilla on takana monipuolinen työura sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla vuodesta 2003 lähtien. Torkki on Nordic Healthcare Group Oy:n kehitysjohtaja ja johtoryhmän jäsen. Aikaisemmin hän on toiminut mm. Datawell Oy:n liiketoimintajohtajana sekä Aalto-yliopistossa terveydenhuollon tuotantotalouden tutkimusryhmän tutkimusjohtajana.

Torkki on toiminut asiantuntija-, myynti-, sekä projektien ja liiketoiminnan johtamistehtävissä Suomen lisäksi mm. Ruotsissa ja Sveitsissä. Asiantuntijatehtävät ovat keskittyneet tuotantotalouden menetelmien tutkimista ja soveltamista terveys- ja sosiaalipalveluissa yksittäisistä toimintayksiköistä aina sairaala- ja sairaanhoitopiiritason suunnitteluun.

 

Liiketoimintajohtaja Tomi Malmström

Tomi Malmström on NHG:n tytäryhtiön NHG Benchmarkingin liiketoimintajohtaja. Tomilla on 10 vuoden kokemus sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimus- ja kehittämishankkeista. Hän on aikaisemmin toiminut tutkijana ja tutkimusjohtajana Aalto-yliopiston HEMA-instituutissa. Tomi on valmistunut Teknillisen korkeakoulun Tuotantotalouden laitokselta diplomi-insinööriksi ja väittelee Aalto-yliopistosta alkuvuodesta 2017. Hän on aikaisemmin toiminut NHG:llä projektipäällikkönä sekä päivystyksen ja ensihoidon benchmarkingin tuotepäällikkönä.

Tomi on julkaissut laajasti sosiaali- ja terveydenhuollosta kansainvälisissä ja kotimaisissa lehdissä ja konferensseissa. Hänen tutkimuksiaan on muun muassa julkaistu The Milbank Quarterlyssa, Ageing and Mental Healthissa ja Health and Quality of Life Outcomes -lehdissä. Tomilla on laaja kokemus kansainvälisestä tutkimuksesta. Hän on koordinoinut 7. puiteohjelman rahoittaman EU-hankkeen ja toiminut vierailevana tutkijana Erasmus-yliopistossa Hollannissa, Tokion Teknillisessä korkeakoulussa ja Hiroshiman yliopistossa Japanissa, Aalborgin yliopistossa Tanskassa ja Valencian Teknillisessä korkeakoulussa.

 

Hallitus

Hallituksen puheenjohtaja, Professori Paul Lillrank on toiminut laadunohjauksen ja palvelutuotannon professorina Teknillisessä korkeakoulussa vuodesta 1994. Hänet on valittu Tuotantotalouden osaston johtajaksi 1996-1998 sekä 2002 – 2007.

Lillrank väitteli vuonna 1998 Helsingin Yliopistossa. Hänen väitöskirjansa käsitteli laatujohtamista Japanin teollisuudessa. Lillrank on työskennellyt Boston Consulting Group:n Tokion ja Tukholman toimistoissa 1988-92. Vuosina 1992-96 Lillrank toimi vanhempana tutkijana Tukholman kauppakorkeakoulun European Institute of Japanese Studies -tutkimuslaitoksessa seuraten erityisesti japanilaisen ohjelmistoteollisuuden kehitystä. Lillrank on ollut vierailevana professorina University of Tokyossa, ohjelmajohtajana College des Ingenieurs:ssa Pariisissa ja opettanut lukuisissa MBA-ohjelmissa. Hän on julkaissut tieteellisiä tutkimuksia laadunohjauksesta, Japanin taloudesta ja johtamisesta, teknologian siirrosta, yrityskulttuureista, tietotekniikan vaikutuksesta liiketoimintaan ja palvelutuotannosta.

Lillrank on ollut Suomen laatupalkinnon tuomaristossa 1995-2000, sekä toiminut konsulttina ja kouluttajana mm. Nokialla, Finnairilla, ABB:lla, TietoEnatorilla, ja Keskolla. Lillrankin tutkimusintressit ovat palvelutuotantojärjestelmien ohjaus ja palvelujen laatu erityisesti terveydenhuollossa. Hän on ollut perustamassa Teknilliseen korkeakouluun HEMA Instituuttia (Healthcare Engineering, Management and Architecture).

 

Hallituksen jäsenet

Vesa Kämäräinen on yksi NHG:n perustajista ja toimii yrityksen toimitusjohtajana. Hän on päätoimisella virkavapaalla Teknillisen korkeakoulun HEMA-Instituutti (Institute of Healthcare, Engineering, Management and Architecture) tutkimusjohtajan tehtävistä. Vesalla on laaja kokemus terveydenhuollon logistiikkaan, prosessien tuottavuuteen, strategioihin ja liiketoimintasuunnitteluun liittyvistä toimeksiannoista. Hän on aiemmin toiminut myös Teknillisen korkeakoulun Health MBA:n ohjelmapäällikkönä. Ennen siirtymistään terveydenhuollon kehitystehtäviin, Vesa toimi vähittäiskaupan logistiikan kehitystehtävissä. Hän on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri (HKKK) ja tekniikan tohtori (TKK, tuotantotalous). NHG:n lisäksi Vesa on ollut perustamassa ja kehittämässä myös muita kasvuyrityksiä. Kämäräinen on NHG-yhtiöiden hallituksen jäsen sekä Kuntamaisema Oy:n ja Reslink Solutions Oy:n hallituksen jäsen.

 

Professori Teemu Malmi toimii laskentatoimen laitoksen johtajana Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa. Malmi väitteli kauppakorkeakoulussa kustannuslaskennasta 1997 ja on työskennellyt professorina University of Technology, Sydneyssä. Hän on ollut mukana lukuisissa laskenta– ja johtamisjärjestelmien kehitys- ja arviointihankkeissa erityyppisissä organisaatioissa, sekä tutkijana että konsulttina. Malmi on toiminut aiemmin HUSLAB:n johtokunnan jäsenenä, selvitysmiehenä useissa terveydenhuollon taloutta ja hallintoa käsittelevissä selvityksissä sekä johtanut useita terveydenhuollon laskentatoimeen ja suorituksen mittaukseen liittyviä tutkimustöitä. Hänen keskeisimpiä osaamisalueitaan ovat kustannus- ja kannattavuuslaskenta sekä johtamisjärjestelmiin liittyvät kysymykset. Hänen tutkimuksiaan on julkaistu alan parhaissa kansainvälisissä lehdissä ja hän on lukuisten kansainvälisten lehtien toimituskunnan jäsen. Hän toimii kouluttajana useissa avoimissa ja yrityskohtaisissa koulutusohjelmissa ja hänellä on kokemusta hallitustyöskentelystä sekä listatuissa että listaamattomissa yrityksissä. Tällä hetkellä hän on Aalto Holdingin Oy:n omistamien Aalto Executive Education Oy:n ja Sannäsin kartano Oy:n hallitusten puheenjohtaja.