Sundhedsinnovation

Kontakt:

Hos NHG vægter vi sundhedsinnovation højt. Sundhedsvæsnet er udfordret, og det er vigtigt, at der bakkes op om nytænkning og innovative tiltag således, at sundhedsvæsnet kan stå stærkt for at imødekomme de kommende års sundhedsudfordringer.

NHG arbejder som partner for både det offentlige og private sundhedsvæsen, og vi tilbyder adgang til et bredt netværk af relevante nøglepersoner, projekter og aktører.
Vi tilbyder hjælp til konkretisering af ideer, ligesom vi tilbyder rådgivning og hjælp til udvikling af projektbeskrivelser og analyser.

Hos NHG arbejder vi også med ”Værdibaseret sundhed”. Vi støtter op om, at Sundhedsvæsnet skal styres efter hvad der giver værdi for patienterne. Vi samarbejder derfor med Ministerier, Regioner, Hospitaler og kommuner hvor vi bidrager med viden og projektstyring.

Kontakt:

Claus Rehfeld

claus.rehfeld@nhgdk.dk

+45 2840 6696

Projekt- og procesledelse i programmet Perspektiv 20-23 i Region Sjælland med ansvar for blandt andet den samlede opgaveudførsel og konkrete delelementer med reference til koncerndirektørerne. Perspektiv 20-23 er et regionalt program der tager udgangspunkt i budgetaftale 2019, den økonomiske udviklingsplan og strategien, ”Region Sjælland på forkant”.

Det er et klinisk forankret udviklingsforløb, der involverer alle regionens sygehuse samt alle specialer og funktioner. Programmet kører i flere sideløbende spor med udgangspunkt i en overordnet specialeopdeling (Akutsporet, det medicinske Spor, det Kirurgiske spor osv.) og med fokus på patientens samlede forløb gennem sundhedsvæsenet.

NHG er involveret i og ansvarlig for den samlede proces i de enkelte spor, herunder at interviews, workshops, vidensindsamling og dataanalyser udmønter sig i et bruttokatalog med forbedringsinitiativer, samt en efterfølgende implementeringsmodning og sluttelig en implementeringsproces.

Tværregionalt og tværsektorielt projekt for Danske Regioner om værdibaseret sundhed, der skulle bidrage til at udvikle datadrevne værdibaseret målstyrings- og analyseværktøjer, til brug for det kliniske og ledelsesmæssige arbejde, med henblik på at understøtte udviklingen af behandling og pleje således, at værdien for patienten maksimeres.

Gennem hele projektet har NHG været ansvarlige for dialog med de 7 delprojekter, der var forankret i de 5 regioner, samt derudover ansvarlig for delleverancen der omhandler GAP-analysen, hvis formål var, at afklare gap’et mellem ønsker og de faktiske muligheder for at udvikle værdibaseret sundhed.

Herunder forslag til fremtidige løsninger i forhold til f.eks. dataindsamling og -tilgængelighed, samspil med andre processer/udviklingsopgaver, f.eks. PRO samt tværsektorielle barrierer og muligheder mv. Koordinering og støtte til delprojekterne, facilitering af workshops, udarbejde af koncept for GAP-analyse, præsentation og afrapportering.