Styring og ledelse i sundhedsvæsenet

Kontakt:

NHG har dyb erfaring inden for styring i sundhedsvæsenet. Vi har et bredt kendskab til alle dele af styringsopgaven og styringsredskaber på både strategisk, taktisk samt operationelt niveau.

På det strategiske niveau rådgiver vi indenfor incitamentsstruktur, værdibaseret sundhed, organisationsudvikling, styrket ledelseskraft, relationel koordinering, ansvar og snitflader samt ledelsesinformation.

Indenfor det taktiske niveau tilbyder vi rådgivning og løsninger vedrørende fx personalestyring, workforce management, kommunikationsprocesser og kompetenceudvikling. På det operationelle niveau har vi erfaring med procesoptimering, arbejdsgangsforandring, implementering og monitorering.

Hvor styring grundlæggende handler om at skabe nye rammer for adfærd i en organisation oppefra og ned, handler ledelse om at skabe følgeskab ved at mellemledere og medarbejdere oplever retning, koordinering og commitment nedefra og op.

NHG kan bidrage med at skabe forudsætningen for at styrke ledelsen og ledelseskraften. Ledelse og styringen virker, når de spiller sammen og gensidigt lader sig påvirke af hinanden, så styringen understøtter retningen, skaber rum for lokal commitment og hjælper afdelinger med at skabe koordinering. Vi er derfor opmærksomme på, at styringen både skal tjene den samlede organisation og gøres relevant for den enkelte afdeling. Den skal være en hjælp og ikke en hindring for ledelsesopgaven.

NHG har yderligere erfaring inden for ledelse af sundhedsvæsenet, hvor vi kan understøtte ledelsesopgaven forbundet med udviklingen af nye styringsregimer eller optimering af eksisterende. Vi har særligt ekspertise for at skabe sammenhæng mellem dataunderstøttet styring og ledelsesopgaven, så der kommer en tydelig sammenhæng mellem organisationens mål og den enkelte afdelings ageren.

Kontakt:

Martin Hornstrup

CEO, Senior Partner
martin.hornstrup@nhgdk.dk

+45 2184 6186

Rune Bang Puggaard

Partner
rune.puggaard@nhgdk.dk

+45 2594 8892

Projekt- og procesledelse i programmet Perspektiv 20-23 i Region Sjælland med ansvar for blandt andet den samlede opgaveudførsel og konkrete delelementer med reference til koncerndirektørerne. Perspektiv 20-23 er et regionalt program der tager udgangspunkt i budgetaftale 2019, den økonomiske udviklingsplan og strategien, ”Region Sjælland på forkant”.

Det er et klinisk forankret udviklingsforløb, der involverer alle regionens sygehuse samt alle specialer og funktioner. Programmet kører i flere sideløbende spor med udgangspunkt i en overordnet specialeopdeling (Akutsporet, det medicinske Spor, det Kirurgiske spor osv.) og med fokus på patientens samlede forløb gennem sundhedsvæsenet.

NHG er involveret i og ansvarlig for den samlede proces i de enkelte spor, herunder at interviews, workshops, vidensindsamling og dataanalyser udmønter sig i et bruttokatalog med forbedringsinitiativer, samt en efterfølgende implementeringsmodning og sluttelig en implementeringsproces.

Gennemførsel af en analyse af aktivitetsbestemt medfinansiering for Frederiksbergs kommune med henblik på optimering af økonomi og borgeroplevet kvalitet.

Gennem en analyse og kortlægning af processer og forskellige datakilder, udkrystalliseres et bruttokatalog med konkrete projekt-muligheder.

Gennem processen blev der fundet både geografiske, demografiske og diagnoserelaterede mønstre som kommunen bruger i forbindelse med en forbedring af deres sundhedstilbud til borgerne

Projekt for Akutafdelingen, Bispebjerg Hospital med fokus på budgetgennemgang og budgetanalyse i relation til såvel organisatoriske ændringer (lukning af Frederiksbergs modtagelse) og ændringer i arbejdsgange og processer.

Heri indgik også vagtplanlægningsanalyse ved at sammenholde fremmødeprofil, faktisk fremmøde og aktivitet med henblik på optimering.