Styring og ledelse i sundhedsvæsenet

Kontakt:

NHG har dyb erfaring inden for styring og ledelse i sundhedsvæsenet. Vi har et bredt kendskab til alle dele af styringsopgaven og styringsredskaber på et både strategisk, taktisk samt operationelt niveau.

På det strategiske niveau rådgiver vi indenfor incitamentstruktur, værdibaseret sundhed, organisationsdesign, ansvar og snitflader samt styringsdata og ledelsesinformation.

Indenfor det taktiske niveau tilbyder vi rådgivning og løsninger vedrørende fx personalestyring, workforce management, kommunikationsprocesser og kompetenceudvikling. På det operationelle niveau har vi erfaring med procesoptimering, arbejdsgang forandring, implementering og monitorering.

NHG har yderligere erfaring inden for ledelse af sundhedsvæsenet, hvor vi kan understøtte ledelsesopgaven forbundet med udviklingen af nye styringsregimer eller optimering af eksisterende. Vi har særligt ekspertise indenfor rolle og ansvarsfordeling, kommandostruktur samt organisationsstruktur.

Kontakt:

Martin Hornstrup

Martin Hornstrup

Senior Partner
martin.hornstrup@nordichealthcaregroup.dk

+45 2184 6186

Projekt- og procesledelse i programmet Perspektiv 20-23 i Region Sjælland med ansvar for blandt andet den samlede opgaveudførsel og konkrete delelementer med reference til koncerndirektørerne. Perspektiv 20-23 er et regionalt program der tager udgangspunkt i budgetaftale 2019, den økonomiske udviklingsplan og strategien, ”Region Sjælland på forkant”.

Det er et klinisk forankret udviklingsforløb, der involverer alle regionens sygehuse samt alle specialer og funktioner. Programmet kører i flere sideløbende spor med udgangspunkt i en overordnet specialeopdeling (Akutsporet, det medicinske Spor, det Kirurgiske spor osv.) og med fokus på patientens samlede forløb gennem sundhedsvæsenet.

NHG er involveret i og ansvarlig for den samlede proces i de enkelte spor, herunder at interviews, workshops, vidensindsamling og dataanalyser udmønter sig i et bruttokatalog med forbedringsinitiativer, samt en efterfølgende implementeringsmodning og sluttelig en implementeringsproces.

Gennemførsel af en analyse af aktivitetsbestemt medfinansiering for Frederiksbergs kommune med henblik på optimering af økonomi og borgeroplevet kvalitet.

Gennem en analyse og kortlægning af processer og forskellige datakilder, udkrystalliseres et bruttokatalog med konkrete projekt-muligheder.

Gennem processen blev der fundet både geografiske, demografiske og diagnoserelaterede mønstre som kommunen bruger i forbindelse med en forbedring af deres sundhedstilbud til borgerne

Projekt for Akutafdelingen, Bispebjerg Hospital med fokus på budgetgennemgang og budgetanalyse i relation til såvel organisatoriske ændringer (lukning af Frederiksbergs modtagelse) og ændringer i arbejdsgange og processer.

Heri indgik også vagtplanlægningsanalyse ved at sammenholde fremmødeprofil, faktisk fremmøde og aktivitet med henblik på optimering.