Implementering og organisationsudvikling i regioner, kommuner og hospitaler

Kontakt

Uden implementering bliver intet ført ud i livet. NHG har indgående viden om implementering og organisationsudvikling inden for regioner, kommuner og hospitaler.

Vi bygger på evidensbaseret viden og ser netop behovet for at arbejde systematisk med implementering og organisationsudvikling på samme måde som behandlingen af patienter og borgere bygger på evidens.

At styrke implementeringskraften hviler på evnen til at mobilisere holdnings- og adfærdsændringer. Vi har derfor fokus på at skabe muligheder for fagprofessionelle ved at se på hvilken faglighed og kompetence opgaven kræver, hvad der aktiverer eller hæmmer motivation for ny adfærd samt om det organisatoriske og sociale miljø giver muligheder for ny adfærd.

På det konkrete niveau indebærer dette ofte nye arbejdsgange, nye prøvehandlinger, træning i nye forløb, workshop med kortlægninger og redesign af patientforløb, analyser og data af flow, volumen og totaløkonomi i borger- og patientforløb. Vi er optaget af at indsamle data eller ledelsesinformation løbende, der gør det muligt at vurdere, om den ønskede effekt af ny adfærd indfinder sig.

På det organisatoriske niveau hjælper vi med fusioner og organisationsudvikling ved at inddrage ledere og nøglepersoner i at ændre hele afdelinger og speciale-områder. Sigtet er at ruste organisationen til en fremtid, som vi ved byder på flere patienter med kroniske lidelser, flere ældre, stigende medicinpriser og stadig flere muligheder for nye og dyrere behandlinger.

Vi hjælper organisationer med at designe og gennemføre de rette interventioner som fx uddannelse, træning i nye kompetencer, motivering af personale, incitamenter, regler, arbejdsgange, omstrukturering af det organisatorisk miljø, feedback og ledelses­information. I NHG har vi i mere end 10 år erfaring med at skabe bedre vilkår for patienternes og borgernes sundhed – både ud fra et klinisk perspektiv, og ud fra et ønske om at understøtte de sundhedsprofessionelle i forhold til at udvide muligheder og løsninger.

Vores erfaring med, og viden om det samlede sundhedsvæsen på tværs af sektorer og på tværs af Norden, giver os et solidt udgangspunkt for at gennemføre organisationsudvikling og implementering. Vi gør brug af inddragende processer og datadreven forandringer på den mest hensigtsmæssige måde og tilrettelægger projektet ud fra jeres konkrete situation og med afsæt i evidensbaseret viden.

Kontakt

Rune Bang Puggaard

Partner
rune.puggaard@nhgdk.dk

+45 2594 8892

NHG har arbejdet systematisk med at kortlægge og justere alle patientforløb sektion for sektion i en afdeling på Rigshospitalet. Projektet har også haft fokus på at skabe bedre styr på flow og forløbsmarkører, som skal sikre patientrettigheder. I projektet er der arbejdet med at kombinere datadreven udvikling, etablering af ny ledelsesinformation med løbende involvering af både ledelse, sektionsledelse og alle faggrupper. Projektet omfatter en løbende refleksion og afprøvning af nye samspil mellem faggrupper med henblik på at skabe bedre overblik og udnyttelse af klinikkens kapacitet til at behandle patienter. Projektet har mundet ud i en budgetansøgning om strategisk udvidelse med henblik på at hjemtage aktivitet fra private hospitaler og sikre flere tider til gavn for ventende patienter.