Referencer

Nordic Healthcare Group og datterselskaber har den dybeste og mest omfattende viden indenfor sundheds- og plejesektoren i Norden. Dette gælder både, når det handler om indholdet indenfor sundhed og pleje samt i et metodeperspektiv.

Vores erfaring dækker sundheds- og plejesektoren i sin helhed. Fra komplicerede plejeforløb til højtspecialiserede sundhedsydelser og andre relaterede aktiviteter. I den offentlige sektor arbejder vi også sammen med stat, regioner og kommuner om andre opgaver end sundhed og pleje.

Projekt- og procesledelse i programmet Perspektiv 20-23 i Region Sjælland med ansvar for blandt andet den samlede opgaveudførsel og konkrete delelementer med reference til koncerndirektørerne. Perspektiv 20-23 er et regionalt program der tager udgangspunkt i budgetaftale 2019, den økonomiske udviklingsplan og strategien, ”Region Sjælland på forkant”.

 

Det er et klinisk forankret udviklingsforløb, der involverer alle regionens sygehuse samt alle specialer og funktioner. Programmet kører i flere sideløbende spor med udgangspunkt i en overordnet specialeopdeling (Akutsporet, det medicinske Spor, det Kirurgiske spor osv.) og med fokus på patientens samlede forløb gennem sundhedsvæsenet.

 

NHG er involveret i og ansvarlig for den samlede proces i de enkelte spor, herunder at interviews, workshops, vidensindsamling og dataanalyser udmønter sig i et bruttokatalog med forbedringsinitiativer, samt en efterfølgende implementeringsmodning og sluttelig en implementeringsproces.

Gennemførsel af en analyse af aktivitetsbestemt medfinansiering for Frederiksbergs kommune med henblik på optimering af økonomi og borgeroplevet kvalitet.

Gennem en analyse og kortlægning af processer og forskellige datakilder, udkrystalliseres et bruttokatalog med konkrete projekt-muligheder.

Gennem processen blev der fundet både geografiske, demografiske og diagnoserelaterede mønstre som kommunen bruger i forbindelse med en forbedring af deres sundhedstilbud til borgerne.

Projektledelse ift. flytning af patientjournal, laboratoriesystemer samt sundheds- og forskningsdata – herunder flytning fra Novo Nordisk til Region Hovedstadens IT-domæne. Dette indbefatter flytning af data, sikring af historiske data, ledelsesinformation sikring af forskningsdata samt sikring af nye og lignende KPIér, koordinering med Sundhedsplatformen (SP) samt indberetninger til DVDD.

Herunder GAB analyse ifht. Sundhedsplatformen og eksisterende løsninger, med særligt fokus på kortlægning mindskning af forskelle samt sikre et optimalt fremtidigt scenario.

Arbejdet er gennemført i et ledelsesfelt mellem Novo Nordisk Fonden, Region Hovedstaden, Sundhedsplatformen, og med koordinering over mod Region Sjælland ifht. SP-aktiviteter og processer indenfor f.eks. øjenområdet.

Projektledelse på forløb for billeddiagnostikken på Nordsjællands Hospital. Projektet har fokus på at sikre sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel, herunder afdække flaskehalse, ressourceforbrug og kapacitetsplanlægning med henblik på at sikre hurtigere billeddiagnostik.

Projektlead på projekt vedrørende Sunsetting af IT-systemer i hhv. Region Hovedstaden og Region Sjælland. Projektet vedrører sikring af patient- og forsknings-data fra nuværende kliniske og para-kliniske systemer, og berører tidligere EPJ systemer samt nuværende Sundhedsplatform

Herunder datavurdering, dataanalyse, datamigrering og indlæsning af kildedata til visning i brugergrænseflade, snitflader, juridiske og lovgivningsmæssige processer, sikkerhed, datavalidering samt kontrakthåndtering.

Projektet vedrører i Region Sjælland fuld udvikling af en arkivløsning til historisk data samt overlevering til drift. I Region Hovedstaden er der fokus på mindre, mere specialiserede kliniske systemer. Heri indgår kortlægning af as-is processer og implementering af to-be med anvendelse af Sundhedsplatformen.

Analyse af forbrug af medicin for Mundipharma med fokus på udleveringsmønstre for mængder, geografi og typer af klinikere. Analysen er en videreudvikling af samarbejdet med Aarhus universitet, og sigter på en forbedret nytte og erkendelse af værdien af medicindata.

Projekt for Akutafdelingen, Bispebjerg Hospital med fokus på budgetgennemgang og budgetanalyse i relation til såvel organisatoriske ændringer (lukning af Frederiksbergs modtagelse) og ændringer i arbejdsgange og processer. Heri indgik også vagtplanlægningsanalyse ved at sammenholde fremmødeprofil, faktisk fremmøde og aktivitet med henblik på optimering.

Tværregionalt og tværsektorielt projekt for Danske Regioner om værdibaseret sundhed, der skulle bidrage til at udvikle datadrevne værdibaseret målstyrings- og analyseværktøjer, til brug for det kliniske og ledelsesmæssige arbejde, med henblik på at understøtte udviklingen af behandling og pleje således, at værdien for patienten maksimeres.

 

Gennem hele projektet har NHG været ansvarlige for dialog med de 7 delprojekter, der var forankret i de 5 regioner, samt derudover ansvarlig for delleverancen der omhandler GAP-analysen, hvis formål var, at afklare gap’et mellem ønsker og de faktiske muligheder for at udvikle værdibaseret sundhed.

 

Herunder forslag til fremtidige løsninger i forhold til f.eks. dataindsamling og -tilgængelighed, samspil med andre processer/ udviklingsopgaver, f.eks. PRO samt tværsektorielle barrierer og muligheder mv. Koordinering og støtte til delprojekterne, facilitering af workshops, udarbejde af koncept for GAP-analyse, præsentation og afrapportering.