Miltä tulevaisuuden tietojohtaminen näyttää? – Arviointityökalusta apua sote-toimijoille

NHG Näkökulmia, 28.08.2019

Suomessa sote-palveluverkostossa toimiminen vaatii tietojohtamista, jotta palveluja pystytään tarjoamaan ja jotta operatiivista toimintaa voidaan johtaa. Tietojohtamisen kehittäminen voidaan kokea joko velvollisuutena tai oivana mahdollisuutena kehittyä organisaationa ja parantaa omaa toimintaa. Kuten mikä tahansa kehittäminen, muutos vaatii suunnittelua ja hyvän ymmärryksen siitä, mikä nykytila organisaatiossa on ja mihin pyritään. Tietojohtaminen on monialaista (pitää sisällään sekä informaatioteknologian…

Vaikuttavuusperusteinen terveydenhuolto on nykypäivää maailmalla – kolme oppia ICHOM 2019 -konferenssin annista Suomelle

NHG Näkökulmia, 11.06.2019

International Consortium for Healthcare Outcomes Measurement (ICHOM) on kansainvälinen voittoa tavoittelematon järjestö, joka kehittää terveydenhuollon vaikuttavuuden mittaamista maailmanlaajuisesti. ICHOM:n vuosittainen vaikuttavuuskonferenssi järjestettiin Rotterdamissa 2.–3.5. Seminaarimatkalle kanssamme lähti neljäkymmentä Suomen sote-alan huippuvaikuttajaa, mm. sairaanhoitopiirien, ministeriöiden ja alan yritysten johdosta. Lisäksi Nordic Healthcare Groupilta (NHG) konferenssiin osallistui kymmenkunta johtajaa ja vaikuttavuusasiantuntijaa. Konferenssissa kuultiin esityksiä vaikuttavuuden mittaamisesta, vaikuttavuusperusteisista korvauksista…

Sote-kehitystyö uuteen vauhtiin kunnissa ja kuntayhtymissä – tulevan hallituksen sote-linjauksia ei jäädä odottelemaan

NHG Näkökulmia, 6.05.2019

Tulevan hallituksen kokoonpano ja hallitusohjelman sisältö määrittävät paljon sitä, mihin suuntaan soten kehittäminen jatkuu. Kuitenkin on paljon asioita, joiden kehittäminen ja edistäminen ei ole suoraan riippuvainen siitä, mitä tuleva hallitus linjaa. Nordic Healthcare Group (NHG) nostaa esiin loppuvuodelle 2019 kolme keskeistä kokonaisuutta, joita sote-järjestämisvastuullisten ja -palveluntuottajien kannattaa lähteä joka tapauksessa edistämään: 1) kuntayhtymien ohjauksen vahvistaminen,…

Value-based Healthcare Suomen kontekstissa

NHG Näkökulmia, 5.11.2018

Vaikuttavuusperusteinen johtaminen on noussut maailmanlaajuisesti sosiaali- ja terveysalan päättäjien agendalle viime vuosina. Myös Suomessa on nyt oikea aika siirtyä sitä kohti. Mahdollisen sote-uudistuksen yhteydessä palvelujärjestelmän rakenteet muuttuvat joka tapauksessa, ja nykyteknologia mahdollistaa vaikuttavuuden jatkuvan mittaamisen. Myös kuluttajaistuminen nostaa potilaalle relevanttien vaikutusten merkitystä entisestään. Vaikuttavuus on terveystaloustieteessä vakiintunut käsite, joka tarkoittaa toiminnalla aikaansaatua muutosta ihmisen terveydentilassa,…

Pitäisikö potilaan näkökulma huomioida vaikuttavuuden mittaamisessa?

NHG Näkökulmia,

Vaikuttavuuden mittaaminen on perustunut pitkälti asiantuntijoiden näkökulmaan ja kliinisiin mittareihin. Saadaanko niillä riittävä kuva vaikuttavuudesta vai olisiko aika kypsä hyödyntää rinnalla asiakkaan tai potilaan itsensä raportoimia tietoja? Asiakkaan raportoimat vaikutusmittarit (Patient-Reported Outcome Measures, PROM) ovat tarkkaan ottaen asiakkaan raportoimia terveyden tai toimintakyvyn mittareita (Black 2013) – vaikutus voidaan nähdä vertailemalla kahta eri mittauspistettä. PROM-mittareita ovat…

Sote-järjestäjän vaikuttavuusperusteinen ohjaus ei ole utopiaa

NHG Näkökulmia,

Vaikuttavuus on sosiaali- ja terveydenhuollon fundamentti. Palvelutuotannon vaikuttavuusperusteinen ohjaus on järjestäjän strateginen ja toiminnallinen prioriteetti, koska järjestäjä vastaa palvelujärjestelmän aikaansaannoksista ja käytetyistä resursseista eli vaikuttavuudesta. Pirkanmaa2021 selvitti yhdessä NHG:n kanssa miten järjestäjä voisi hyödyntää vaikuttavuustietoa palvelutuotannon ohjaamisessa.  Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäjällä on lukuisia tehtäviä, joista sote-palvelujärjestelmän vaikuttavuudesta huolehtiminen on yksi tärkeimmistä. Vaikuttavuus on soten fundamentti,…

Vaikuttavuusperusteisen terveydenhuollon uranuurtajat Suomeen

NHG Näkökulmia,

NHG yhteistyökumppaneineen tuo marraskuun kutsuseminaariinsa vaikuttavuusperusteisen johtamisen edelläkävijöitä maailmalta ja kotimaasta. Seminaarissa esitellään käytännön tuloksia vaikuttavuusperusteiden soveltamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa.  NHG, Sitra, sosiaali- ja terveysministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä valtiovarainministeriö järjestävät kutsuvierasseminaarin vaikuttavuusperusteisesta terveydenhuollosta marraskuussa 2018. Kansainvälistä näkökulmaa vaikuttavuuden perusteiden soveltamisesta ja mittaamisesta esittelevät NHG:n uudet yhteistyökumppanit International Consortium for Health…

Keski-Uudenmaan kokeiluissa opittua – järjestäjä ohjaa valinnanvapausmallia tiedolla

NHG Näkökulmia, 15.04.2018

Keski-Uudenmaan kokeiluissa on rakennettu pala kerrallaan toteutuskelpoista valinnanvapausmallia. NHG on tukenut Keski-Uuttamaata valinnanvapauskokeilujen toteuttamisessa ja tästä näkökulmasta oppeina ovat erityisesti konkretisoituneet järjestäjän valinnanvapaustoimintojen rakentamisen vaatimat panostukset sekä tietoon perustuvan ohjauksen keskeinen merkitys. Perustason sote-palvelujen järjestämisessä valinnanvapausmalli edellyttää järjestäjältä uudenlaista osaamista. Syynä tähän on se, että valinnanvapauspalveluissa järjestäjän ohjausmalli on perin erilainen nykytilanteeseen nähden: suorasta hallintorakenteisiin…

Vaikuttavuuden mahdollisuudet sote-uudistuksessa

NHG Näkökulmia, 13.04.2018

Vaikuttavuusperusteisuus on ollut jo pitkään sosiaali- ja terveydenhuollon juhlapuheiden listan kärjessä, mutta toistaiseksi vähäisin tuloksin. Me NHG:lla olemme vakuuttuneita, että sote-uudistuksen, terveydenhuollon kuluttajistumisen ja teknologian kehittymisen myötä on tullut aika ottaa vaikuttavuusperusteisuus laajamittaisesti johtamisen ja käytännön asiakastyön ohjenuoraksi. Sosiaali- ja terveydenhuollon yksiselitteinen tehtävä on tuottaa asiakkaalle maksimaalinen terveyshyöty käytettävissä olevilla resursseilla. Vaikuttavuutta tulisikin mitata jakamalla…

Päätöksenteko ohjaamaan tiedolla johtamista

NHG Näkökulmia, 12.04.2018

Tiedolla johtamisen ajattelulogiikan tulisi alkaa päätöksistä, jotka ohjaavat tiedon jalostamista ja keräämistä. Valtion, järjestäjän, tuottajien, ammattilaisten ja asiakkaiden tekemät päätökset eroavat toisistaan luonteeltaan ja taustatiedoiltaan. Kun joka tasolla ymmärretään tehtävät päätökset, niiden tueksi tarvittava tieto ja siihen liittyvät tarpeet, on paljon helpompi ymmärtää miten, millä työkaluilla ja kenen toimesta tarvittava tieto kannattaa kasata.   Tiedolla…

Kustannusvaikuttavampaa työterveyshuoltoa ennakoivan analytiikan avulla

NHG Näkökulmia, 11.04.2018

NHG:n kehittämät ennakoivan analytiikan työkalut tukevat työterveyshuollon kehittämisessä reaktiivisesta entistä proaktiivisemmaksi.   Kasvava tarve ennaltaehkäisevälle työterveyshuollolle Työkyvyn heikkenemisestä aiheutuu yhteiskunnalle, työnantajille ja työntekijöille valtavia kustannuksia. Puutteelliseen työhyvinvointiin liittyvien vuosittaisten kustannusten on arvioitu olevan yli 40 miljardia euroa, josta valtaosa koostuu sairauspoissaoloista ja ennenaikaisesta eläköitymisestä*. Työterveyshuollolla onkin kasvava paine viedä painopistettään entistä enemmän ehkäisevän työterveyshuollon suuntaan,…

Ihmislähtöinen suunnittelu vahvistaa asemaansa tulevaisuuden sote-sektorilla

NHG Näkökulmia, 10.04.2018

Sote-sektorin tulevaisuutta luodaan tänään. Suurten rakenteellisten muutosten rinnalla on tapahtumassa vielä suurempi murros, jossa asiakas / potilas on nousemassa passiivisesta objektista aktiiviseksi toimijaksi. Tuomme tähän murrokseen uusia työkaluja NHG:n ja palvelumuotoilutoimisto Kaufmannin yhdistymisen myötä. Isojen rakenneuudistusten kynnyksellä niin yksityiset kuin julkiset, isot ja pienet, vanhat ja uudet toimijat joutuvat kirkastamaan omaa rooliaan ja tarjoamaansa palveluntuottajien-…

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close